Listopad
07, 2015

Podstawowe zasady organizacji pracy cz. II

Praca może odbywać się w sposób zorganizowany lub niezor- ganizowany. Praca zorganizowana odbywa się zgodnie z określonymi zasadami i metodami, które powodują racjonalne zespolenie czynników pracy oraz wpływają pozytywnie na ukształtowanie się stosunków między uczestnikami procesu pracy. Praca zorganizowana uwzględnia właściwe przygotowanie i rozmieszczenie pracowników, stworzenie należytych warunków miejsca pracy, racjonalne sposoby wykonywania pracy oraz należyty dobór i doskonalenie wyposażenia technicznego. Wpływa ona także na uzyskanie większej sprawności ludzkiego działania, wyrażającej się w podnoszeniu wydajności pracy dzięki zmniejszeniu wydatkowania czasu pracy na jednostkę wyrobu.

czytaj więcej
Listopad
07, 2015

Pojęcie i rodzaje konfliktów – ciąg dalszy

Źródła konfliktów są bardzo różne. Konflikty wynikają często z niewłaściwego podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób zatrudnionych na różnych stanowiskach, niewłaściwych systemów i zasad wynagrodzeń, niewłaściwego stylu kierowania. Istnienie grup nieformalnych w zakładzie pracy, walczących między sobą o przywilej i wpływ na funkcjonowanie organizacji, to również istotne źródło konfliktów. Często do konfliktów dochodzi na tle urażonych ambicji, zawiści, nieprzestrzegania obowiązujących przepisów itp.

czytaj więcej
Listopad
06, 2015

Funkcje i czynności kierownicze cz. II

Racjonalna organizacja pracy własnej kierownika jest ważnym czynnikiem sprawności działania jednostki organizacyjnej, którą kieruje. Kierownik powinien wypracować taki sposób pracy podległego mu personelu, który sprzyja podnoszeniu sprawności i wydajności pracy. Kierownik wykonując swe zadania powinien rozwiązywać osobiście tylko te problemy, których nie mogą rozwiązać jego podwładni. Dlatego racjonalna organizacja pracy własnej kierownika zakłada, że kierownik powinien zajmować się tylko najważniejszymi sprawami związanymi z działalnością kierowanego przez niego zespołu.

czytaj więcej
Listopad
06, 2015

Aparat kontroli państwowej

Kontrola wykonywana jest przez każdy organ władzy i administracji państwowej oraz terenowe organy administracji rządowej w ramach ich działalności podstawowej. Specyficzną w tym zakresie rolę odgrywają Sejm i Senat, jako organy przedstawicielskie. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością innych organów administracji państwowej, a do form tej kontroli należy na przykład rozpatrywanie spraw przez komisje sejmowe, określanie podstawowych kierunków działalności państwa i kontrola ich realizacji, debata sejmowa, rozpatrywanie sprawozdań, interpelacje poselskie i inne. Senat, poprzez swe komisje, rozpatruje ustawy uchwalone przez Sejm i zajmuje w stosunku do nich stanowisko, na posiedzeniach plenarnych określa swe zdanie w rozpatrywanych sprawach oraz wnosi interpelacje i zapytania. Senatorowie mają prawo podejmować interwencje na rzecz wyborców.

czytaj więcej
Listopad
04, 2015

Organizacja komórki reklamy w przedsiębiorstwie

Organizacja komórki reklamy w przedsiębiorstwie wiąże się z jego charakterem i wielkością, rodzajem produkcji, wielkością obrotu, organizacją służby marketingowej i współpracą z firmami zajmującymi się zawodowo reklamą. W dużych przedsiębiorstwach, o bardzo szerokim zasięgu i znacznej intensywności reklamy oraz prowadzących działalność reklamową we własnym zakresie, komórka reklamy może być zorganizowana w formie wydzielonego biura lub wydziału, w przedsiębiorstwach mniejszych stanowi zwykle komórkę organizacyjnie podporządkowaną służbie marketingowej.

czytaj więcej
Listopad
04, 2015

Żródła informacji

Brak informacji lub informacje niewłaściwe mogą być przyczyną błędnej decyzji, co prowadzi do niesprawnego lub szkodliwego działania w trakcie działań związanych z tworzeniem podmiotu gospodarczego. Dlatego oprócz korzystania z porad firm konsultingowych należy uwzględniać inne źródła informacji, które są pomocne osobom podejmującym i prowadzącym działalność gospodarczą.

czytaj więcej
Listopad
03, 2015

Promocja sprzedaży – kontynuacja

Formy udzielania premii i bonifikat są bardzo różne. Jedną z form są kupony wydawane w sklepie, wysyłane do konsumentów lub dołączone do ogłoszeń w prasie, które uprawniają ich okazicieli do nabycia produktu po obniżonej cenie. Wielkość obniżki ceny w kwocie lub w procentach jest zwykle podawana na kuponie. Stosuje się również premie w postaci bezpłatnych dodatków innych artykułów przy zakupie artykułów promowanych lub premie przy jednorazowym zakupie większych ilości towarów, które w tym wypadku mogą mieć charakter zbliżony do rabatu ilościowego.

czytaj więcej
Listopad
03, 2015

Osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą

Sposób i zakres ewidencjonowania obrotu gospodarczego oraz prowadzenie rachunkowości zależy od formy organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego i zakresu jego działalności. Rachunkowość może być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają wszystkie spółki prawa handlowego i spółki cywilne, z wyjątkiem spółek cywilnych osób fizycznych. Spółki cywilne osób fizycznych i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychód przekroczył w poprzednim roku podatkowym poziom określony przepisami podatkowymi.

czytaj więcej
Listopad
02, 2015

Budownictwo

Budownictwo jest działalnością polegającą na wznoszeniu nowych budynków i budowli lub przeprowadzaniu zmian w już istniejących. W budownictwie, stanowiącym sekcję F (dział 45) według systematyki Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), wyodrębnia się 5 grup oraz 17 klas. Niżej przedstawiamy te grupy oraz ich symbole.

czytaj więcej
Listopad
02, 2015

Pojęcie dystrybucji – dalszy opis

Producent dociera do obsługiwanych przez siebie konsumentów w różny sposób i w rozmaitym trybie może wprowadzić swe produkty na rynek i sprzedawać. Decyzja w tym zakresie zależy od rodzaju produktu i segmentu rynku, do którego produkty są adresowane. Są dwa, tworzące alternatywę, sposoby oferowania i sprzedawania produktu nabywcom. Pierwszym z nich jest dystrybucja bezpośrednia, kiedy producent ustala, że sam będzie sprzedawał na rynku swój produkt, np. przez sklepy firmowe lub patronackie, i wówczas sam staje się bezpośrednim sprzedawcą. Drugi sposób to korzystanie z pośrednictwa jednostek handlu hurtowego oraz detalicznego, nazywane pośrednią dystrybucją wyrobów, w której istotnym elementem jest sieć handlowa. Większość producentów w celu dotarcia ze swym produktem do finalnego odbiorcy wykorzystuje jednak pośredników.

czytaj więcej
Listopad
02, 2015

Transport, spedycja i łączność

Transport polega na celowym przemieszczaniu ludzi i przedmiotów za pomocą określonych środków, zwanych środkami transportu. Produktem pracy transportowej jest zmiana miejsca położenia ładunków w przestrzeni, czyli ich translokacja. Z transportem związana jest spedycja, jako pośrednie ogniwo procesu przewozowego. Działalność spedycyjna obejmuje takie czynności, jak: wybór najdogodniejszego pod każdym względem środka transportu, nadanie ładunku, załatwienie formalności związanych z przewozem, a niekiedy nawet opakowanie ładunku, dostarczenie ładunku do punktu załadowczego na środek transportu, a w miejscu odbioru – dostarczenie ładunku do magazynu odbiorcy. Techniczne sprawy transportu i spedycji zostały omówione w części I podręcznika. Działalność łączności polega na przekazywaniu wiadomości (informacji) na odległość.

czytaj więcej
Listopad
01, 2015

Przemysł

Przemysł jest podstawowym działem gospodarki narodowej, w którym następuje wydobywanie zasobów przyrody, ich przerób oraz przetwarzanie zasobów pochodzących z upraw i hodowli na użyteczne produkty. Są obiektywne przesłanki do szybszego rozwoju przemysłu niż innych działów gospodarki, a wynikają one ze stosunkowo małego uzależnienia przemysłu od procesów biologicznych i warunków klimatycznych oraz dużych możliwości wzrostu wydajności pracy w wyniku postępu technicznego. Barierą w rozwoju może być natomiast konieczność angażowania dużych nakładów kapitałowych.

czytaj więcej