Listopad
13, 2015

Style kierowania

Sposób i metody wykonywania omówionych funkcji kierowania mogą być w różnym stopniu stosowane w działalności kierowniczej. Teoria kierownictwa rozróżnia wiele typów kierowników i związanych z tym stylów kierowania. Można tu wyróżnić kierowanie autokratyczne, demokratyczne, nieingerujące i doradcze.

czytaj więcej
Listopad
13, 2015

Analiza wartości – dalszy opis

Podstawowym czynnikiem, warunkującym uzyskanie należytych efektów w wyniku stosowania analizy wartości, jest systematyczne postępowanie w trakcie przeprowadzania badań tą metodą. Oznacza to, że stosując metodę analizy wartości należy postępować według określonego planu, wytyczającego logiczne następstwo poszczególnych etapów badania. Całość pracy, związaną z badaniem za pomocą metody analizy wartości, można podzielić na następujące etapy:

czytaj więcej
Listopad
13, 2015

Przebiegi towarów – dalszy opis

Magazyny pełnią różne funkcje w przepływie towarów, według których można je podzielić na magazyny: zasobowe, przerobowe, transportowo-przeładunkowe i operacyjne. Magazyny zasobowe działają głównie w obrocie (handlu), a ich zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw do poszczególnych ogniw sprzedaży konsumentom lub odbiorcom finalnym. Często wyspecjalizowane magazyny zasobowe służą do tworzenia zapasów towarowych długoterminowego przechowywania (np. przy tworzeniu rezerw) lub do przechowywania zapasów towarów wynikających z sezonowości produkcji (np. zboża).

czytaj więcej
Listopad
12, 2015

Przedmiot reklamy

Jako cechy skutecznej reklamy wymienia się jeszcze wiele innych właściwości, np. że reklama skuteczna powinna być przekonywająca, powściągliwa, wyzbyta uprzedzeń, estetyczna, budząca zaufanie itp. Brak tych cech zmniejsza efekt reklamy i może sprawić utratę zaufania do produktu lub firmy.

czytaj więcej
Listopad
12, 2015

Sposób zachowania się kierownika

Istotną cechą kierownika jest umiejętny sposób zachowania się w określonych sytuacjach, w których może znaleźć się z racji pełnionej funkcji. Brak umiejętności zachowania się w stosunkach między ludźmi zagraża często pomyślnemu rozwojowi firmy i to zarówno pod względem ekonomicznym, jak i w kształtowaniu image firmy. Niewłaściwy sposób zachowania się kierownika w trakcie kierowania zespołem może spowodować spadek sprzedaży, zwiększyć absencję pracowników, doprowadzić do nerwic, a nawet frustracji i strajków.

czytaj więcej
Listopad
11, 2015

Cele i zadania reklamy

Reklama jest płatną i bezosobową formą oddziaływania tych, którzy oferują towary lub usługi, na motywy i postępowanie potencjalnych nabywców. Odpłatność pozwala odróżnić reklamę od innych form informacji oraz publikacji nieraz inspirowanych przez nadawcę, lecz nie opłacanych przez niego, i jest zarazem czynnikiem, który powoduje u nadawcy reklamy powstawanie kosztów. Bezosobowa forma oddziaływania oznacza, że adresatem reklamy nie jest ściśle zdefiniowana osoba i człowiek nie prowadzi osobiście działań nakłaniających konkretnego nabywcę do określonego postępowania. Reklama powinna kierować uwagę na produkty i usługi, wzbudzać potrzeby i pozyskiwać klientów. Wynika z tego podstawowe zadanie reklamy, którym jest poinformowanie potencjalnych odbiorców o produkcie lub usłudze, wywołanie zainteresowania towarem oraz skłonienie do podjęcia decyzji zgodnie z zamiarem nadawcy reklamy. Konsekwencją tego powinno być zaakceptowanie towaru i doprowadzenie do jego zakupu. Cele reklamy mogą na przykład dotyczyć podtrzymania sprzedaży produktów znajdujących się na rynku, pozyskania nowych klientów i segmentów rynku, polepszenia opinii nabywców o produkcie, wspierania nowych produktów wchodzących na rynek, wylansowania lub utrwalenia marki na rynku. Ostatecznie powinno dojść do osiągnięcia zasadniczego celu reklamy, jakim jest intensyfikacja sprzedaży, wzrost obrotu i zysku przedsiębiorstwa.

czytaj więcej
Listopad
11, 2015

Funkcje i czynności kierownicze

Z procesem kierowania wiążą się funkcje kierownicze charakteryzujące określony porządek w działaniu, na który składa się: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Planowanie polega na przewidywaniu przyszłego układu warunków i środków działania. Na tej podstawie precyzuje się cele i treść zadań oraz formy i sposób ich wykonania. Planowanie w tym znaczeniu występuje na każdym szczeblu kierowania.

czytaj więcej
Listopad
11, 2015

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Dobór miejsca wykonywania działalności gospodarczej zależy głównie od charakteru tej działalności. Najwięcej uwagi i starań należy poświęcić dobraniu miejsca na obiekty produkcyjne, gdyż ich wielkość, usytuowanie i wyposażenie związane są ściśle z rozmiarami i rodzajem produkcji. Nie bez znaczenia jest tu przebieg procesu technologicznego i przyjęty system organizacji produkcji. W doborze rodzaju i liczby pomieszczeń na działalność produkcyjną niezbędne jest zasięgnięcie rady i opinii specjalistów inżynierów i organizatorów z danej dziedziny produkcji, zwłaszcza kiedy projektuje się produkcję na większą skalę. Stosunkowo najmniej trudności i kosztów przysporzy wynajęcie lub kupno nieczynnych hal i pomieszczeń produkcyjnych lub innych, które można względnie łatwo zaadaptować do projektowanej produkcji. Znacznie droższa, bardziej pracochłonna i uciążliwa oraz wymagająca dłuższego czasu jest budowa nowych pomieszczeń.

czytaj więcej
Listopad
09, 2015

Dobór środków reklamy

Dobór środków reklamy, zależny w głównej mierze od produktu i segmentu rynku, ulega zmianie, zmienne są bowiem potrzeby nabywców, ich postawy oraz zdolność produktu do zaspokajania potrzeb. Czynniki te wpływają na treść przekazywanych informacji i dobór środków reklamy w konkretnej sytuacji, gdyż celem tych środków nie jest eksponowanie oferty przedsiębiorstwa w ogóle, lecz umacnianie pozycji przedsiębiorstwa w konkretnym środowisku i układzie konkurencyjnym. Istotnym czynnikiem doboru środków reklamy są sposoby i formy przekazywania informacji reklamowych zwracających w najwyższym stopniu uwagę potencjalnych nabywców na oferowany produkt. Należy wobec tego poznać stosunek konsumentów do różnych środków reklamy oraz zdolność postrzegania informacji przekazywanej za pośrednictwem poszczególnych rodzajów środków, gdyż w interesie reklamującego jest optymalny zasięg oddziaływania i skuteczność stosowanych środków reklamy.

czytaj więcej
Listopad
08, 2015

Dobór i doskonalenie kadry kierowniczej

Kandydatów na kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwie można wybierać spośród ludzi zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie lub szukać wśród osób spoza przedsiębiorstwa. Na stanowiska kierownicze niższego szczebla typuje się zwykle osoby zatrudnione już w przedsiębiorstwie, które kierownictwu przedsiębiorstwa są dobrze znane. Następuje to w drodze awansu lub przesunięć kadrowych. Ma to zasadnicze znaczenie dla prowadzonej przez firmę polityki awansowania i stwarza właściwy klimat i atmosferę wśród załogi. Na wyższe stanowiska kierownicze można awansować również własnych pracowników, lecz bardzo często sięga się do kandydatów spoza przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów doboru kadry, najczęściej na wyższe stanowiska kierownicze, jest konkurs. Może to być konkurs zamknięty do określonej grupy osób, np. dla zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, koncernie, holdingu, lecz częściej jest to konkurs otwarty, w którym udział mogą brać wszystkie osoby odpowiadające określonym kwalifikacjom i innym wymaganiom. Kandydata wybiera komisja konkursowa, składająca się ze specjalistów zarówno z przedsiębiorstwa, jak i z zewnątrz, np. z instytutów, organizacji, wyższych uczelni.

czytaj więcej
Listopad
08, 2015

Zasada harmonizacji pracy – dalszy opis

W praktycznym działaniu oznacza to na przykład osiągnięcie największej ilości produkcji odpowiedniej jakości przy niezmienionej liczbie zatrudnionych, ilości surowców i materiałów oraz stojących do dyspozycji maszyn. Oznacza to również osiągnięcie zaplanowanej produkcji, a więc z góry określonej korzyści, przy najoszczędniejszym wydatkowaniu siły ludzkiej, surowców, materiałów, energii i innych czynników produkcji.

czytaj więcej
Listopad
07, 2015

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej cz. II

Działalność gospodarcza w mniejszym zakresie nie wymaga pomieszczeń wolno stojących, lecz może być prowadzona w budynkach mieszkalnych, biurowych itp. Pomieszczenia przeznaczone na działalność gospodarczą, w których znajdują się na przykład sklepy, magazyny, warsztaty, punkty usługowe, określa się jako lokale użytkowe. Lokale użytkowe mogą się mieścić w różnego rodzaju budynkach:

czytaj więcej