Grudzień
14, 2015

Ministerstwo Finansów

Naczelnym organem administracji państwowej, kierującym sprawami finansowymi państwa i sprawującymi nad nimi nadzór, jest Minister Finansów. Do podstawowych zadań Ministra Finansów należy opracowywanie corocznego budżetu państwa i kierowanie go do Sejmu, koordynowanie i kontrola wykonania budżetu państwa po jego uchwaleniu przez Sejm, inicjowanie zasad polityki podatkowej i dewizowej państwa. Do zakresu działania Ministra Finansów należy głównie:

– inicjowanie polityki państwa w zakresie finansów publicznych i jej realizacja,

– opracowywanie projektów założeń systemu finansów publicznych, w tym – obok systemu budżetowego – systemu podatkowego oraz ubezpieczeń majątkowych i osobowych,

– zapewnienie realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa oraz wykonywania kontroli w tym zakresie,

– sprawowanie ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych i dewizowych,

– realizacja polityki zaciągania długu publicznego (np. emisja obligacji skarbowych),

– organizowanie poboru podatków i innych świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa,

– kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,

– udzielanie poręczenia i gwarancji Skarbu Państwa (np. w transakcjach z podmiotami zagranicznymi) oraz ich ewidencja i obsługa,

– współudział w koordynowaniu i realizacji polityki dewizowej, kredytowej i płatniczej państwa z organizacjami międzynarodowymi,

– sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością podmiotów prowadzących gry losowe lub zakłady wzajemne,

– prowadzenie Krajowej Ewidencji Podatników.

Minister Finansów współdziała z innymi naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej m.in. w sprawach:

– opracowywania założeń i realizacji polityki państwa w zakresie kształtowania środków na wynagrodzenia oraz rent i emerytur, jak również świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

– polityki celnej i kształtowania cen urzędowych oraz minimalnych na niektóre produkty rolne,

– statystyki finansowej,

– tworzenia systemu finansowania i kredytowania budownictwa mieszkaniowego,

– ustalania wspólnie z Ministrem Gospodarki przepisów dotyczących zasad i prowadzenia rachunkowości,

– określania – w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim – założeń polityki pieniężno-kredytowej państwa, warunków udzielania kredytów i zasad ustalania kursów walutowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>