Listopad
07, 2015

Podstawowe zasady organizacji pracy cz. II

Praca może odbywać się w sposób zorganizowany lub niezor- ganizowany. Praca zorganizowana odbywa się zgodnie z określonymi zasadami i metodami, które powodują racjonalne zespolenie czynników pracy oraz wpływają pozytywnie na ukształtowanie się stosunków między uczestnikami procesu pracy. Praca zorganizowana uwzględnia właściwe przygotowanie i rozmieszczenie pracowników, stworzenie należytych warunków miejsca pracy, racjonalne sposoby wykonywania pracy oraz należyty dobór i doskonalenie wyposażenia technicznego. Wpływa ona także na uzyskanie większej sprawności ludzkiego działania, wyrażającej się w podnoszeniu wydajności pracy dzięki zmniejszeniu wydatkowania czasu pracy na jednostkę wyrobu.

Praca niezorganizowana jest przeciwieństwem pracy zorganizowanej i wskutek braku planowości i określonych zasad i metod w działaniu, zastąpionych często wyczuciem, powoduje niezrealizowanie zamierzonego celu działania lub umożliwia tylko częściowe osiągnięcie celu, nierzadko w znacznie późniejszym terminie.

Teoria organizacji prezentuje zasady i reguły, których stosowanie zapewnia największą sprawność organizacji. Poznanie tych zasad nie daje wprawdzie gotowej recepty na rozwiązanie konkretnego problemu, lecz przygotowuje do szybkiego orientowania się w zmiennych i skomplikowanych sytuacjach, jakie zdarzają się w organizowaniu działalności zespołu. Do podstawowych zasad w procesie organizacyjnym, których stosowanie zapewnia skuteczność działania organizacyjnego, należą zasady: podziału pracy, koncentracji pracy, harmonizacji pracy, ekonomizacji działania, optymalnego wyniku działania, ciągłości działania, indywidualizacji oraz intensyfikacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>