Listopad
08, 2015

Dobór i doskonalenie kadry kierowniczej

Kandydatów na kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwie można wybierać spośród ludzi zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie lub szukać wśród osób spoza przedsiębiorstwa. Na stanowiska kierownicze niższego szczebla typuje się zwykle osoby zatrudnione już w przedsiębiorstwie, które kierownictwu przedsiębiorstwa są dobrze znane. Następuje to w drodze awansu lub przesunięć kadrowych. Ma to zasadnicze znaczenie dla prowadzonej przez firmę polityki awansowania i stwarza właściwy klimat i atmosferę wśród załogi. Na wyższe stanowiska kierownicze można awansować również własnych pracowników, lecz bardzo często sięga się do kandydatów spoza przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów doboru kadry, najczęściej na wyższe stanowiska kierownicze, jest konkurs. Może to być konkurs zamknięty do określonej grupy osób, np. dla zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, koncernie, holdingu, lecz częściej jest to konkurs otwarty, w którym udział mogą brać wszystkie osoby odpowiadające określonym kwalifikacjom i innym wymaganiom. Kandydata wybiera komisja konkursowa, składająca się ze specjalistów zarówno z przedsiębiorstwa, jak i z zewnątrz, np. z instytutów, organizacji, wyższych uczelni.

Można wskazać na pozytywne strony sięgania po pracowników spoza przedsiębiorstwa, do których zalicza się to, że zmiana otoczenia wpływa na wyzwolenie inicjatywy pracownika, pozwala pracownikom spojrzeć w nowy sposób na stosunki i system organizacyjny i dostrzec ewentualne wady, w miejsce rutyny wchodzi nowy pogląd na sprawy produkcyjne itp.

Dobrym kierownikiem nie może być osoba, która poprzestaje na raz zdobytych kwalifikacjach. Wobec zachodzących zmian w gospodarce, technice oraz organizacji i zarządzaniu kierownik musi systematycznie odnawiać swoją wiedzę i zdobywać nowe i solidne wiadomości o naukowych zasadach i technikach kierowania. Doskonalenie kadry kierowniczej może odbywać się w specjalnych ośrodkach szkolenia i doskonalenia kadr kierowniczych, w formie studiów podyplomowych lub w postaci kursokonferencji, sympozjów i seminariów, obejmujących zamknięty cykl zajęć dydaktycznych o określonej tematyce. Ostatnio wiele instytutów, fundacji i organizacji zagranicznych organizuje, w ramach pomocy polskiej gospodarce, wiele różnego typu szkoleń dla kadry kierowniczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>