Grudzień
11, 2015

Postęp techniczny i organizacyjny cz. II

Do podstawowych kierunków postępu technicznego zalicza się: mechanizację, automatyzację, robotyzację, elektronizację, normalizację, informatykę i zastosowanie energii jądrowej.

Mechanizacja oznacza zastępowanie pracy ludzkiej pracą maszyn i urządzeń, a robotnik reguluje pracę maszyn, kieruje maszyną i kontroluje wyniki pracy. Zależnie od stopnia eliminacji pracy ludzkiej rozróżnia się małą mechanizację, kiedy pracę ręczną zastępują proste maszyny na pojedynczych stanowiskach pracy, częściową mechanizację, oznaczającą mechanizowanie niektórych faz lub procesów produkcyjnych, oraz mechanizację kompleksową, obejmującą całość procesu produkcyjnego.

Automatyzacja polega na zastosowaniu takich maszyn i urządzeń, które w znacznie większym stopniu niż mechanizacja eliminują w procesie produkcji bezpośrednią pracę ludzką, zastępując ją nawet w procesie nadzoru i kontroli. Urządzenia te pozwalają na samoczynny przebieg procesu produkcji, nieraz bez udziału człowieka. Najwyższym stopniem automatyzacji jest automatyzacja kompleksowa, polegająca na samoczynnym kierowaniu złożonymi zakładami produkcyjnymi, np. elektrowniami, rafineriami ropy naftowej, fabrykami nawozów sztucznych.

Robotyzacja stanowi nowy kierunek automatyzacji, który polega na zastosowaniu zaprogramowanych manipulatorów określonych nazwą robotów, mogących pełnić w procesie produkcji funkcje dotychczas powierzane człowiekowi, gdyż mogą być wyposażone w sensory, tj. czujniki spełniające funkcje wzroku lub dotyku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>