Lipiec
18, 2017

Zasada indywidualizacji i intensyfikacji pracy

Zasada ciągłości działania wymaga równomierności w pracy, gdyż nagła zmiana tempa pracy, czy przerywanie pracy powodują obniżanie wydajności. Praca powinna przebiegać rytmicznie i odznaczać się jednakowym natężeniem. Zasada ta nie eliminuje jednak, co należy podkreślić, przerw w pracy wynikających z potrzeb fizjologicznych człowieka, tj. przerw na odpoczynek, posiłek i inne potrzeby naturalne.

Zasada indywidualizacji polega na przydzieleniu pracownikowi pracy z uwzględnieniem jego umiejętności, indywidualnych uzdolnień i zamiłowań. Przeprowadzone badania wykazały, że przestrzeganie tej zasady wpływa na wzrost wydajności pracy, gdyż pracownik wykonujący pracę zgodnie ze swymi kwalifikacjami i zainteresowaniami chętniej pracuje i osiąga lepsze wyniki. Zasada ta odnosi się również do każdej jednostki organizacyjnej i instytucji, gdyż prawidłowa organizacja powinna być indywidualizowana i dostosowana do konkretnych warunków danej jednostki.

Zasada intensyfikacji pracy polega na stałym dążeniu do wzrostu wyników ilościowych i jakościowych pracownika lub przypadających na określoną wielkość nakładów. Intensyfikację zapewniają głównie bardziej udoskonalone narzędzia pracy, zastąpienie pracy ludzkiej maszynami oraz nabycie wprawy w wykonywaniu określonej pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>