Listopad
03, 2015

Pojęcie kierowania i zarządzania

Omawiając zasady podziału pracy wspomniano o podziale funkcji i wyodrębnieniu funkcji wykonawczych od kierowniczych. Skuteczność działania zespołu zależy nie tylko od jego zorganizowania, ale również – i to w bardzo dużym stopniu – od sprawnego kierowania zespołem.

Kierowanie polega na powodowaniu, aby działanie podwładnych było zgodne z zamierzeniami i celami kierownika. Istotą kierowania jest więc wpływanie na podwładnych, by postępowali w sposób przyczyniający się do wykonania zadań stojących przed zespołem. W niektórych wypadkach, w małych i wykonujących proste prace zespołach, oddzielenie funkcji kierowniczej może być mniej wyraźne i połączone z wykonawstwem, np. brygadzista kierujący brygadą może jednocześnie być wykonawcą pracy na równi z innymi członkami brygady. W komórkach organizacyjnych hierarchicznie wyższych staje się konieczne wydzielenie osobnych organów kierowniczych i im szczebel jest hierarchicznie wyższy, tym wyodrębnienie organów i funkcji kierowniczych staje się bardziej wyraźne.

Zarządzanie jest traktowane na ogół jako pojęcie o szerszym znaczeniu, które wynika z własności środków produkcji lub dyspozycji nimi. Kierowanie w przedsiębiorstwie odnosi się głównie do czynnika ludzkiego, zarządzanie natomiast do wszystkich czynników produkcji, a więc do pracy zespołów ludzkich i środków produkcji dla osiągnięcia zamierzonych celów. Zarządzanie polega na dyspozycji środkami oraz decyzji i nadzorze w sprawach dotyczących działalności całego przedsiębiorstwa lub jego części.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>