Grudzień
24, 2015

Cykl działania zorganizowanego

Działanie zorganizowane jest działaniem zmierzającym do określonego celu, odznaczającym się systematycznością postępowania, którą charakteryzuje zachowanie kolejności etapów działania. Kolejność tych etapów określa cykl działania zorganizowanego, zwany również cyklem organizacyjnym. W cyklu działania zorganizowanego, który jest niejako wzorcem postępowania, można wyodrębnić następujące etapy:

– określenie celu działania,

– opracowanie planu działania,

– przygotowanie warunków i środków,

– wykonanie zadania,

– kontrola wyników działania i wyciągnięcie wniosków.

Określenie celu działania powinno być dokładne i jednoznaczne, gdyż jest to istotnym warunkiem osiągnięcia tego celu. Cel musi wyraźnie określać, co chce się uzyskać w wyniku działania oraz jakie czynności i dlaczego będzie się wykonywać.

Plan działania określa środki i sposoby wykonania zadania, dzieli zadania cząstkowe na wyznaczone komórki organizacyjne, zapewnia koordynację działania oraz określa terminy wykonania.

Przygotowanie warunków i środków polega na stworzeniu odpowiednich warunków działania (np. zapewnienie i zorganizowanie stanowisk pracy) i zgromadzeniu kwalifikowanych pracowników oraz zasobów, w postaci maszyn, urządzeń, surowców i materiałów, aby określone zadanie mogło być wykonane.

Wykonanie zadania polega na stosowaniu sił i środków w sposób przewidziany w planie, co prowadzi do realizacji określonego na wstępie celu. Kontrola wyników odbywa się w czasie trwania działania, by zapobiec w porę ewentualnym nieprawidłowościom, oraz po jego zakończeniu. Kontrolę należy zamknąć wnioskami zmierzającymi do wyeliminowania stwierdzonych niedociągnięć i przejawów niegospodarności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>