Listopad
22, 2015

Strategia kierowania

Obok środowiska fizycznego, z jakim spotykamy się w miejscu pracy, wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie, istnieje atmosfera i klimat psychiczny. Atmosfera psychiczna jest wytworem samego człowieka i składają się na nią postawy, emocje i najróżniejsze odczucia ludzi tworzących daną organizację. Psychiczne nastroje i postawy pracowników bardzo silnie rzutują na działanie grupy pracowniczej i dlatego nie mogą być kierownikowi obojętne. Dobra atmosfera psychiczna jest nie tylko podstawą kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich, ale także istotnym warunkiem właściwie wykonywanej pracy. Okoliczności te sprawiają, że psychologiczne aspekty pracy kierownika są bardzo istotne i wymagają poznania przez kierującego ogólnych zasad i praw rządzących psychiką oraz umiejętności wykorzystania ich we właściwej sytuacji. Skoro w najróżniejszych dziedzinach pracy występują problemy, których rozwiązanie wymaga w pewnym stopniu wiedzy psychologicznej, decyzje i poczynania kierownika są tym trafniejsze, im większą ma on wiedzę o człowieku i jego działaniu.

czytaj więcej
Listopad
21, 2015

Usprawnienia organizacyjne

Usprawnieniami organizacyjnymi można określić wszelkie zmiany zakładające poprawę systemu lub związku organizacyjnego, ich udoskonalenie, pozwalające osiągnąć wyższą jakość wykonywanych funkcji. Są to zmiany zarówno organizacyjne, jak i nie związane ze strukturą danego systemu, zdążające do zwiększenia sprawności w działaniu albo osiągnięcia lepszych wyników. Chodzi tu zwłaszcza o lepsze wykorzystanie narzędzi pracy i czasu wykonawców zadań.

czytaj więcej
Listopad
19, 2015

Rodzaje reklam – kontynuacja

W przedsiębiorstwach handlu detalicznego najbardziej rozpowszechnioną i nadzwyczaj istotną jest reklama sklepowa, kierowana do konsumentów poprzez elewację sklepu, okna wystawowe i witryny oraz wnętrze sklepowe. Elewacja sklepu, stanowiąca jego frontalną część od ulicy, swym rozwiązaniem architektonicznym, kolorem, oświetleniem przyciąga uwagę przechodniów, a napisy łącznie z szyldem sklepowym informujące o sprzedawanej branży towarowej mogą zachęcać do kupowania. Wnętrze sklepu odpowiednio urządzone oraz właściwie eksponowany towar w atrakcyjnym opakowaniu, umieszczony na półkach, gondolach i w gablotach, pełni istotną funkcję reklamową. Odpowiednio dobrany i szykowny ubiór personelu sklepowego, należyte oświetlenie i inne elementy reklamowe w sklepie stwarzają stosowną atmosferę zachęcającą do zakupu.

czytaj więcej
Listopad
17, 2015

Spółka cywilna

Spółka prawa cywilnego, zwana potocznie spółką cywilną, wzięła swą nazwę stąd, że jej działalność została uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 860-875). Spółka cywilna, w odróżnieniu od spółek prawa handlowego, powstaje tylko na mocy porozumienia wspólników, bez dodatkowych wymagań i formalności, a jedynie w wyniku zawarcia pisemnej umowy spółki cywilnej. Pisemna forma umowy jest tu wymagana na cele dowodowe, by zapewnić interesy poszczególnych wspólników. Z tego względu pisemna umowa spółki ustala wzajemne prawa i obowiązki, sposób podziału zysku, reprezentacji spółki, wysokości wkładów itp. Umowa spółki cywilnej może być napisana przez samych zainteresowanych, bez udziału notariusza. Działalność gospodarcza w ramach spółki cywilnej wymaga jedynie zgłoszenia w urzędzie gminy (miasta) w takim samym trybie, jak działalność prowadzona przez jedną osobę, omówiona w poprzednim punkcie.

czytaj więcej
Listopad
16, 2015

Sprzedaż osobista – dalszy opis

Sprzedaż osobista związana jest ze wszystkimi szczeblami kanału dystrybucji: od producenta począwszy, aż do sklepu detalicznego. Producent prowadzi zwykle sprzedaż osobistą z udziałem agentów i akwizytorów, którzy przez bezpośredni kontakt z hurtowniami i innymi ogniwami handlu doprowadzają do zawarcia umowy sprzedaży. W wypadku artykułów inwestycyjnych (maszyny, urządzenia), nieruchomości albo niektórych artykułów trwałego użytku (np. samochody) przedstawiciele producenta docierają bezpośrednio do finalnego nabywcy. Organizacje handlowe na szczeblu hurtu nawiązują osobiste kontakty przez swoich pracowników lub agentów najczęściej z handlem detalicznym, a tylko w wypadku niektórych towarów bezpośrednio z konsumentami, np. maszyny rolnicze, wyposażenie mieszkań, meble.

czytaj więcej
Listopad
16, 2015

Badanie wpływu reklamy – kontynuacja

Badania ankietowe umożliwiają uzyskanie od respondentów w sposób bezpośredni informacji, która jest odbiciem tego, jak osoba ankietowana ocenia i postrzega badane zjawisko. Podstawowym narzędziem badania ankietowego jest kwestionariusz ankietowy, stanowiący uporządkowany zbiór pytań. Ankiety mogą być wypełniane przez respondentów lub osoby prowadzące badania ankietowe. Ankieta dotycząca wpływu reklamy powinna zawierać pytania odnoszące się do wspomnianych już elementów dotyczących zauważalności, wrażenia i skutków reklamy. Ankiety mogą być zamieszczone w gazetach i czasopismach, wysyłane do domu, wręczane w sklepach przy zakupie lub przekazywane w inny sposób, np. odpowiedzi na telefoniczne zapytania. Po wypełnieniu ankiety należy przesłać pod wskazany adres lub pozostawić w określonym miejscu, np. w sklepie.

czytaj więcej
Listopad
14, 2015

Organizacja indywidualnego stanowiska pracy cz. II

Wszystkie elementy wyposażenia stanowiska pracy powinny zapewnić wygodną pozycję ciała robotnika podczas pracy, co przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia, wzrostu sprawności i zwiększenia wydajności pracy. Narzędzia, urządzenia sterownicze i inne przedmioty, które w czasie pracy są używane dość często, powinny być tak umieszczone, by mogły być w zasięgu robotnika przy minimalnych ruchach. Powinny one również mieć swe stałe miejsce, co umożliwia robotnikom sięganie po nie (np. po pomoce warsztatowe, części) automatycznie, co prowadzi do oszczędności czasu.

czytaj więcej
Listopad
14, 2015

Instytucje świadczące usługi w zakresie doradztwa i inne usługi

Radykalna zmiana w systemie gospodarowania oraz wzrastająca złożoność procesów gospodarczych i powstawanie samodzielnych firm powoduje, że rozwiązywanie problemów w sferze gospodarowania staje się coraz bardziej złożone i trudniejsze, dlatego też wymaga wsparcia firm i osób świadczących usługi w zakresie doradztwa. Firmy doradcze, zwane również firmami konsultingowymi, sprzedają swe usługi podmiotom gospodarczym zgłaszającym na te usługi zapotrzebowanie. Niektóre działania i czynności wymagają pomocy doradców już na wstępie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne lub prawne.

czytaj więcej