Listopad
07, 2015

Inspektorzy sanitarni – dalszy opis

Ponadto Minister Finansów sprawuje nadzór nad izbami i urzędami skarbowymi, będącymi terenowymi agendami Ministerstwa Finansów. Ministrowi podlega 49 izb skarbowych i ponad 300 urzędów skarbowych.

Terytorialny zasięg działania izby skarbowej pokrywa się z obszarem województwa, na terenie poszczególnych województw natomiast znajduje się od kilku do kilkunastu urzędów skarbowych. Minister mianuje również naczelników urzędów skarbowych na wniosek’dyrektora właściwej izby skarbowej.

Zadania izb skarbowych obejmują głównie nadzór nad urzędami skarbowymi oraz współpracę w zakresie planowania i określania dotacji z budżetu centralnego na rzecz jednostek sektora publicznego.

Do zakresu działania urzędów skarbowych należy ustalanie i pobór podatków oraz innych należności budżetu państwa, a także przyjmowanie oraz sprawdzanie deklaracji i zeznań podatkowych. Naczelnik urzędu skarbowego może być kierownikiem organów dochodzenia i orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych.

W celu ochrony interesów i praw majątkowych skarbu państwa oraz zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności budżetu państwa ustanowione zostały – niezależnie od izb i urzędów skarbowych – organy kontroli skarbowej. Utworzony został organ Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, którego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Finansów.

Terytorialnymi jednostkami kontroli skarbowej są urzędy kontroli skarbowej, którymi kierują dyrektorzy powołani przez Ministra Finansów na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Generalny Inspektor określa między innymi zadania urzędów kontroli skarbowej, upoważnia inspektorów do przeprowadzania kontroli, analizuje wyniki kontroli skarbowej i przedstawia Ministrowi Finansów propozycje ich wykorzystania.

Do podstawowego zakresu działania kontroli skarbowej należy kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków, kontrola celowości i legalności wydatkowania środków z budżetu państwa, badanie zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, badanie prawidłowości stosowania cen oraz prawidłowości obrotu dewizowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>