Listopad
04, 2015

Organizacja komórki reklamy w przedsiębiorstwie

Organizacja komórki reklamy w przedsiębiorstwie wiąże się z jego charakterem i wielkością, rodzajem produkcji, wielkością obrotu, organizacją służby marketingowej i współpracą z firmami zajmującymi się zawodowo reklamą. W dużych przedsiębiorstwach, o bardzo szerokim zasięgu i znacznej intensywności reklamy oraz prowadzących działalność reklamową we własnym zakresie, komórka reklamy może być zorganizowana w formie wydzielonego biura lub wydziału, w przedsiębiorstwach mniejszych stanowi zwykle komórkę organizacyjnie podporządkowaną służbie marketingowej.

Podstawową sprawą w organizacji komórki reklamy jest także jej usytuowanie oraz określenie zadań i kompetencji, aby działalność reklamowa była ściśle skoordynowana i powiązana z innymi formami oddziaływania na rynek, np. z promocją sprzedaży, public relations. Niezbędna jest również współpraca komórki reklamy z pionem produkcji i technologiczno-konstrukcyjnym, gdyż działalność reklamowa zależy od fazy cyklu życia produktu, a projektowane nowości i ulepszenia konstrukcji produktu wymagają działań reklamowych z odpowiednim wyprzedzeniem i o określonym natężeniu.

Wewnętrzny podział zadań w komórce reklamy w przedsiębiorstwie jest zazwyczaj oparty na funkcjonalnej formie organizacji. Polega ona na tym, że w komórce reklamy działają zespoły lub stanowiska pracy, które pełnią określone funkcje związane z działalnością reklamową dotyczącą wszystkich produktów i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwo. W tej formie organizacji, która prowadzi do dużej specjalizacji pracowników w zakresie określonej funkcji, są więc na przykład następujące zespoły (lub stanowiska pracy):

– zespół organizatorów i koordynatorów działań reklamowych, do którego zadań należy programowanie reklamy, sporządzanie kosztorysów, ustalanie środków na reklamę, określanie stopnia nasycenia środkami reklamy, dobór środków reklamowych w poszczególnych fazach cyklu życia produktu, koordynacja działań reklamowych z działalnością innych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa, organizowanie kampanii reklamowych:

– zespół zajmujący się opracowaniem koncepcyjnym, redagowaniem i projektowaniem form i środków reklamy, który gromadzi pracowników twórczych, wyspecjalizowanych w opracowywaniu treści i układów ogłoszeń, tekstów reklamowych, haseł, sloganów reklamowych, druków i listów reklamowych, scenariuszy filmów reklamowych, projektowaniu opracowań graficznych itp.:

– zespół dokonujący analizy skuteczności i efektywności reklamy oraz oceniający wartości informacyjne poszczególnych środków, technik i metod działań reklamowych:

– zespół technicznej realizacji projektów reklamowych (pracownia reklamy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>