Listopad
02, 2015

Transport, spedycja i łączność

Transport polega na celowym przemieszczaniu ludzi i przedmiotów za pomocą określonych środków, zwanych środkami transportu. Produktem pracy transportowej jest zmiana miejsca położenia ładunków w przestrzeni, czyli ich translokacja. Z transportem związana jest spedycja, jako pośrednie ogniwo procesu przewozowego. Działalność spedycyjna obejmuje takie czynności, jak: wybór najdogodniejszego pod każdym względem środka transportu, nadanie ładunku, załatwienie formalności związanych z przewozem, a niekiedy nawet opakowanie ładunku, dostarczenie ładunku do punktu załadowczego na środek transportu, a w miejscu odbioru – dostarczenie ładunku do magazynu odbiorcy. Techniczne sprawy transportu i spedycji zostały omówione w części I podręcznika. Działalność łączności polega na przekazywaniu wiadomości (informacji) na odległość.

Transport wraz z łącznością zostały – stosownie do EKD – zaliczone do sekcji I o nazwie: Transport, gospodarka magazynowa i łączność. Sekcja ta obejmuje pięć działów:

– dział 60 – Transport lądowy: transport rurociągami,

– dział 61 – Transport wodny,

– dział 62 – Transport powietrzny,

– dział 63 – Działalność wspierająca i pomocnicza dla trans portu: działalność agencji turystycznych,

– dział 64 – Poczta i telekomunikacja.

Struktura przewozów ładunków w Polsce przez poszczególne rodzaje transportu w 1996 r. liczona w masie ładunku (w tonach) wskazuje, że 78,8% przewiezionych ładunków przypada na transport samochodowy, 16,0% na transport kolejowy, 2,6% na transport rurociągowy, 1,9% na transport morski i około 0,6% na śródlądowy transport wodny. Przewozy ładunków transportem lotniczym stanowią śladowe wręcz ilości. Jeżeli natomiast uwzględnić oprócz masy przewożonych ładunków również odległość, na jaką zostały one przemieszczone, nastąpi tu wyraźna zmiana kolejności. Struktura przewozu ładunków bowiem, liczona w tonokilometrach, przedstawia się w 1996 r. następująco: transport morski 54,2%, transport kolejowy 22,1% transport samochodowy 18,3%, transport rurociągowy 5,0% i śródlądowy transport wodny 0,3%. Widać z tego, że przy użyciu transportu morskiego i kolejowego przewozi się mniejsze masy ładunków, ale za to na znacznie większe odległości. Nadzór nad działalnością transportową w kraju sprawuje Minister Transportu i Gospodarki Morskiej.

Struktura wartości przychodów ze sprzedaży wyrobów, a zwłaszcza usług, poszczególnych jednostek łączności w stosunku do ogólnej wartości przychodów łączności w 1995 r. przedstawiała się na przykład następująco: usługi telefoniczne i telegraficzne 63,9%, usługi pocztowe 22,9%, usługi radiokomunikacyjne 7,8%, a reszta przypada na usługi radiofoniczne i inne2. Działalność łączności, jako działu gospodarki narodowej, nadzoruje i koordynuje Minister Łączności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>