Listopad
02, 2015

Budownictwo

Budownictwo jest działalnością polegającą na wznoszeniu nowych budynków i budowli lub przeprowadzaniu zmian w już istniejących. W budownictwie, stanowiącym sekcję F (dział 45) według systematyki Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), wyodrębnia się 5 grup oraz 17 klas. Niżej przedstawiamy te grupy oraz ich symbole.

Grupa 45.1. Przygotowanie terenu pod budowę (roboty związane z wierceniami próbnymi, z rozbiórką i przystosowaniem terenu do prac budowlanych, roboty ziemne, na przykład kopanie rowów, niwelacja terenu, roboty związane z przygotowaniem terenu do eksploatacji górniczej).

Grupa 45.2. Wznoszenie kompletnych budowli lub ich części. Do tej grupy robót budowlanych zalicza się na przykład roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, magazynowych, handlowych, roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej oraz inne.

Grupa 45.3. Wykonywanie robót instalacyjnych. Zalicza się tu na przykład roboty związane z zakładaniem instalacji elektrycznych, przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych, z instalacją wind i ruchomych schodów.

Grupa 45.4.Roboty budowlane wykończeniowe. Grupa ta obejmuje na przykład roboty tynkarskie oraz prace związane z zakładaniem stolarki budowlanej (montaż drzwi, okien itp.), z zakładaniem wykładzin podłóg, podsadzek itp. Należą tu również roboty dotyczące tapetowania, dekoracji i inne podobne.

Grupa 45.5. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego. Udział budownictwa w wytwarzaniu produktu krajowego brutto w 1996 r. wynosił około 5%. W budownictwie na koniec 1996 r. zatrudnionych było ponad 860 tysięcy pracujących w gospodarce polskiej, z czego prawie 85% w sektorze prywatnym. Pracujący w budownictwie stanowią prawie 6% ogółu pracujących w kraju1. Podane informacje świadczą o roli i znaczeniu budownictwa w gospodarce narodowej. Nadzór ogólny nad budownictwem sprawuje Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>