Listopad
11, 2015

Cele i zadania reklamy

Reklama jest płatną i bezosobową formą oddziaływania tych, którzy oferują towary lub usługi, na motywy i postępowanie potencjalnych nabywców. Odpłatność pozwala odróżnić reklamę od innych form informacji oraz publikacji nieraz inspirowanych przez nadawcę, lecz nie opłacanych przez niego, i jest zarazem czynnikiem, który powoduje u nadawcy reklamy powstawanie kosztów. Bezosobowa forma oddziaływania oznacza, że adresatem reklamy nie jest ściśle zdefiniowana osoba i człowiek nie prowadzi osobiście działań nakłaniających konkretnego nabywcę do określonego postępowania. Reklama powinna kierować uwagę na produkty i usługi, wzbudzać potrzeby i pozyskiwać klientów. Wynika z tego podstawowe zadanie reklamy, którym jest poinformowanie potencjalnych odbiorców o produkcie lub usłudze, wywołanie zainteresowania towarem oraz skłonienie do podjęcia decyzji zgodnie z zamiarem nadawcy reklamy. Konsekwencją tego powinno być zaakceptowanie towaru i doprowadzenie do jego zakupu. Cele reklamy mogą na przykład dotyczyć podtrzymania sprzedaży produktów znajdujących się na rynku, pozyskania nowych klientów i segmentów rynku, polepszenia opinii nabywców o produkcie, wspierania nowych produktów wchodzących na rynek, wylansowania lub utrwalenia marki na rynku. Ostatecznie powinno dojść do osiągnięcia zasadniczego celu reklamy, jakim jest intensyfikacja sprzedaży, wzrost obrotu i zysku przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>