Lipiec
10, 2017

Struktura kosztów reklamy

Struktura kosztów reklamy jest w dużej mierze zależna od jej form i środków przekazu. Składają się na nią koszty ogłoszeń prasowych, reklamy telewizyjnej i kinowej, reklamy radiowej, listów, ulotek itp. Znajomość struktury kosztów reklamy jest konieczna do ustalenia efektywności poszczególnych jej form oraz określenia podziału przyszłych nakładów na formy najbardziej efektywne. Szczegółowa i bieżąca analiza kosztów reklamy może być bardzo ważnym sygnałem nieprawidłowości między nakładami na reklamę a efektami, umożliwiającym dostrzeżenie w porę błędów w reklamie, które muszą być przez nadawcę reklamy skorygowane.

Znajomość wysokości kosztów reklamy jest warunkiem przeprowadzenia rachunku ekonomicznego dotyczącego reklamy, a polegającego – ogólnie rzecz biorąc – na określeniu proporcji między nakładami na reklamę a korzyściami, jakie przedsiębiorstwo odnosi na rynku. Chodzi tu o określenie zależności między kosztem reklamy a jej skutecznością i efektywnością. Miarą skuteczności reklamy jest liczba potencjalnych nabywców, do których reklama dotarła i którzy na nią zwrócili uwagę oraz zaakceptowali reklamę i jej argumenty, a także liczba osób kupujących pod jej wpływem. Efektywność reklamy wyraża się w relacji kosztów reklamy do wzrostu sprzedaży lub zysku osiągniętego dzięki reklamie. Tę zależność jest jednak bardzo trudno ustalić, gdyż okres pojawienia się reklamy i zakupy w wyniku jej oddziaływania mogą być przesunięte w czasie. Ponadto na wielkość sprzedaży mogą oddziaływać inne czynniki niezależne od reklamy, np. zmiany w działalności konkurencji, wzrost lub spadek dochodów ludności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>