Listopad
13, 2015

Analiza wartości – dalszy opis

Podstawowym czynnikiem, warunkującym uzyskanie należytych efektów w wyniku stosowania analizy wartości, jest systematyczne postępowanie w trakcie przeprowadzania badań tą metodą. Oznacza to, że stosując metodę analizy wartości należy postępować według określonego planu, wytyczającego logiczne następstwo poszczególnych etapów badania. Całość pracy, związaną z badaniem za pomocą metody analizy wartości, można podzielić na następujące etapy:

– sprecyzowanie zadania,

– zebranie informacji,

– ustalenie funkcji i jej analiza,

– poszukiwanie nowych rozwiązań,

– ocena pomysłów i wybór rozwiązania,

– opracowanie nowego rozwiązania i jego wdrożenie.

Przedstawione etapy wyrażają wspomnianą systematyczność postępowania w analizie wartości. Sprecyzowanie zadania i wybór obiektu badania zależeć będzie od potrzeb przedsiębiorstwa oraz często od sytuacji rynkowej. W wypadku niektórych asortymentów produkcji wskazane jest przeprowadzać analizę wartości danego wyrobu, sposobu jego wytwarzania i jego przydatności dla konsumenta okresowo, co jakiś określony czas.

Zebranie informacji odnosi się zarówno do informacji o charakterze ogólnym, dotyczących danych technicznych, handlowych wyrobu, jak również informacji w zakresie kosztów badanego obiektu.

Ustalenie funkcji i jej analiza polega na wyliczeniu i dokładnym określeniu wszystkich funkcji, jakie badany obiekt spełnia lub powinien spełniać. Celem analizy funkcji jest między innymi ustalenie hierarchii ważności funkcji oraz określenie kosztów spełnienia tych funkcji. Dokładna analiza funkcji pozwoli na odpowiednie ukierunkowanie poszukiwań nowego rozwiązania.

Poszukiwanie nowych rozwiązań oznacza kolektywną zazwyczaj działalność zgłaszania nowych pomysłów i projektów. Stosuje się tu szereg technik twórczego myślenia, wyzwalających inwencję biorących udział w badaniach.

Ocena pomysłów i wybór rozwiązania obejmuje fazę syntezy różnych projektów, by na tej podstawie określić rozwiązania możliwe do przyjęcia. Spośród tych rozwiązań wybiera się rozwiązanie optymalne.

Opracownie nowego rozwiązania i jego wdrożenie może nastąpić dopiero po uzyskaniu akceptacji naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa na realizację wybranego w poprzednim etapie wariantu rozwiązania.

W początkowym okresie stosowania analizy wartości przedmiotem jej badań był wyrób. Próby wykorzystania analizy wartości w innych dziedzinach działalności dowiodły, że za pomocą tej metody można rozwiązać wiele problemów. Można ją bowiem stosować jako instrument usprawnienia procesów produkcyjnych i procesów pracy, usprawnienia struktur organizacyjnych, usprawnienia działalności usługowej, handlowej i administracyjnej oraz w wielu innych dziedzinach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>