Grudzień
05, 2015

Handel

Handel, jako odcinek działalności w gospodarce narodowej, został – stosownie do EKD – zaliczony do sekcji G – „Handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego”. Sekcja ta obejmuje następujące działy:

czytaj więcej
Grudzień
05, 2015

Rolnictwo i leśnictwo

Według EKD działalność rolnictwa i leśnictwa ujęta jest w dwóch sekcjach: A – Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, B – Rybołówstwo i rybactwo. Sekcja A obejmuje dwa działy, a pierwszy z nich zawiera 5 grup, do których należą: grupa 01.1. – uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo: grupa 01.2. – chów i hodowla zwierząt: grupa 01.3. – uprawy rolne połączone z chowem zwierząt: grupa 01.4. – usługi w zakresie rolnictwa (bez usług weterynaryjnych): grupa 01.5. – gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych. Drugi dział (02) w sekcji A obejmuje leśnictwo (produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem). Sekcja B zawiera rybołówstwo, działalność wylęgarni ryb i gospodarstw rybackich oraz usługi związane z rybołóstwem i rybactwem.

czytaj więcej
Grudzień
05, 2015

Żródła informacji cz. II

Literatura patentowa obejmuje opisy patentowe i inne publikacje dotyczące wynalazczości. Patent jest to dokument stwierdzający własność wynalazku i wyłączne prawo jego stosowania. Chodzi tu o prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Właściwym organem do wydawania dokumentów patentowych jest w Polsce Urząd Patentowy. Ponieważ opis patentowy, zawierający charakterystykę obiektu będącego przedmiotem patentu, jest najczęściej publikacją dotyczącą nowego rozwiązania technicznego, a często jedyną, pełni on funkcję niezastąpionego i nadzwyczaj ważnego źródła informacji.

czytaj więcej
Grudzień
03, 2015

Metody badań marketingowych

Badania marketingowe można przeprowadzić używając różnego rodzaju technik i metod. O wyborze metody badania decydują głównie koszt badania oraz wiarygodność wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu określonej metody. Wśród najczęściej stosowanych metod badań marketingowych spotyka się badania ankietowe, obserwację rynku, badanie panelowe sklepów i konsumentów, badanie testowe i badanie eksperymentalne.

czytaj więcej
Grudzień
03, 2015

Badanie wpływu reklamy

W badaniu wpływu reklamy na postępowanie nabywców dąży się do uzyskania informacji, w jakim stopniu prowadzona działalność osiągnęła cele, które zostały przed nią postawione. Informacja ta jest niezmiernie istotną pomocą dla producenta w doborze właściwych kierunków i środków reklamy oraz wskazuje, czy i na ile należy nasilić dotychczas stosowane metody reklamy i sposoby jej przekazywania. Ujemna opinia o prowadzonej dotąd akcji reklamowej powinna być impulsem do szukania nowych idei reklamowych, nowych apeli i argumentów reklamowych oraz zmian środków reklamy, gdyż żaden produkt nie może liczyć na powodzenie na rynku, jeżeli nie zostanie zaprezentowany potencjalnym nabywcom za pomocą zauważalnej i trafnej reklamy. Wpływ reklamy jest tym większy, im większa liczba konsumentów zwraca na nią uwagę, zapamiętuje ją, akceptuje argumentację i pod jej wpływem kupuje produkt.

czytaj więcej
Grudzień
02, 2015

Zasada harmonizacji pracy

Zasada harmonizacji pracy nakazuje odpowiedni dobór czynnika ludzkiego i czynników rzeczowych pracy pod względem ilościowym i jakościowym oraz właściwe skoordynowanie działania tych czynników w czasie, by uzyskać jak najlepsze efekty. Zasadę tę sformułował twórca polskiej myśli naukowej w dziedzinie organizacji Karol Adamiecki i podkreślił jej znaczenie dla uczynienia pracy zespołowej najbardziej wydajną. Stwierdził, że wydajność całego zespołu zależna jest od najmniej wydajnego ogniwa tego zespołu.

czytaj więcej
Grudzień
01, 2015

Karta przebiegu czynności (KPC)

Karta przebiegu czynności (KPC) jest to arkusz, na którym rejestruje się graficznie, a często uzupełnia opisem, czynności wykonywane kolejno przez jednego lub kilku robotników w trakcie badanego procesu. Arkusz taki może również zawierać – oprócz symboli graficznych – czas trwania czynności, odległości przebyte w trakcie czynności, opis słowny i wyszczególnienie stosowanego sprzętu. Do karty czynności dołącza się zwykle szkic drogi, jaką robotnik przebywa wykonując badane czynności.

czytaj więcej
Listopad
24, 2015

Wzbudzenie zainteresowania produktem

Nabywca kupując określony towar jest zwykle przekonany o racjonalności swego wyboru, gdyż nabyty produkt zaspokaja jego potrzeby. Reklama może być czynnikiem kształtującym nowe potrzeby, których dotąd nabywca nie odczuwał. Wyrażać się to może w oddziaływaniu reklamy na nawyki potencjalnych klientów, reklamowaniu wytworzonych przez producenta nowych, ulepszonych bądź zmodernizowanych produktów. Osiągnięcie tego celu wymaga poznania motywów postępowania nabywców, ich stosunku do producenta, marki produktów, opakowania itp. Znajomość motywów postępowania nabywców pozwala bowiem dobrać bardziej skuteczne środki i metody reklamy.

czytaj więcej
Listopad
24, 2015

Administracja państwowa i jej organizacja

Do administracji państwowej zalicza się administrację centralną oraz terenowe organy rządowej administracji ogólnej. Administrację centralną tworzą instytucje naczelne, czyli ministerstwa i urzędy centralne, łącznie z jednostkami bezpośrednio podległymi oraz jednostki służby zagranicznej. Do tych ostatnich zalicza się placówki zagraniczne organów administracji państwowej (np. ambasady, konsulaty), zespoły i osoby pracujące za granicą w przedstawicielstwach Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych misjach za granicą oraz w instytucjach, ośrodkach informacji i kultury za granicą.

czytaj więcej
Listopad
24, 2015

Wykorzystywanie wyników badań marketingowych

Badania testowe, jako jedna z metod badań marketingowych, dotyczą szczególnie produktu, ale mogą być również przeprowadzone w odniesieniu do nazwy firmy, opakowania, reklamy. Test produktu jest przydatny zwłaszcza przy wprowadzaniu go na rynek. Po wprowadzeniu pierwszej partii zmienia się kolejno różne czynniki związane z samym produktem (np. wygląd zewnętrzny opakowania jednostkowego, wygląd zewnętrzny produktu) lub z jego dystrybucją. Po każdej zmianie bada się reakcje konsumentów i na tej podstawie ocenia się, w jakiej formie produkt będzie cieszył się największym powodzeniem na rynku.

czytaj więcej
Listopad
23, 2015

Usprawnienia organizacyjne – ciąg dalszy

Podstawowe techniki tworzenia innowacji są bardzo zróżnicowane. Zalicza się do nich na przykład metodę diagnostyczną (metoda analizy diagnostycznej) oznaczającą sposób badania i usprawniania organizacji, przy którym wychodzi się od rejestracji stanu istniejącego i na podstawie analizy tego stanu oraz wykrycia nieprawidłowości organizacji ustala się działania mające na celu usunięcie nieprawidłowości. Należy wspomnieć również o koncepcji projektowania i usprawniania systemów działania opracowanej przez profesora Uniwersytetu w Madison (USA), zwanej metodą Nadlera. Punktem wyjścia w tej metodzie jest poszukiwanie i określenie systemu idealnego, a następnie dostosowanie tego nieosiągalnego systemu idealnego do systemu dającego się rozwiązać w praktyce. Do technik tworzenia innowacji zaliczyć można również omówione już metody badania pracy oraz metody mierzenia czasu pracy i analizę wartości, które będą przedstawione dalej.

czytaj więcej