Grudzień
03, 2015

Metody badań marketingowych

Badania marketingowe można przeprowadzić używając różnego rodzaju technik i metod. O wyborze metody badania decydują głównie koszt badania oraz wiarygodność wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu określonej metody. Wśród najczęściej stosowanych metod badań marketingowych spotyka się badania ankietowe, obserwację rynku, badanie panelowe sklepów i konsumentów, badanie testowe i badanie eksperymentalne.

Badania ankietowe zostały ogólnie scharakteryzowane w jednym z poprzednich punktów omawiającym badanie wpływu reklamy. Metoda ta jest bardzo popularnym sposobem masowego uzyskiwania informacji na określony temat. Podstawowym elementem ankiety są pytania merytoryczne związane z celem i przedmiotem badania. Trudności sprawia tu uzyskanie szczerych wypowiedzi, zgodnych z zapatrywaniami respondenta. Pytania mogą mieć charakter pytań otwartych, które dają swobodę formułowania odpowiedzi, lub pytań zamkniętych, które ograniczają odpowiedź do jednego z podanych w ankiecie wariantów gotowej odpowiedzi.

Istotne znaczenie dla uzyskania prawidłowych wyników za pośrednictwem ankiety ma odpowiednie dobranie grona potencjalnych respondentów, zwanego próbką. W odniesieniu do artykułów konsumpcyjnych, respondentów można wybierać przypadkowo, np. na podstawie książki telefonicznej lub spośród czytelników gazet. Jeżeli produkt przeznaczony jest dla określonych grup nabywców (np. gospodyń domowych, rolników, nauczycieli) podstawą wyboru powinno być to środowisko.

Jak już wspomniano, w badaniu ankietowym stosuje się najczęściej wywiady bezpośrednie, wywiady telefoniczne oraz ankiety prasowe, ankiety wysyłane pocztą. Ankiety prasowe mają tę niewątpliwą zaletę, że przy stosunkowo niewielkich kosztach można uzyskać dużo odpowiedzi, zwłaszcza wtedy gdy odpowiedzi na ankietę połączone są z losowaniem nagród wśród respondentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>