Listopad
22, 2015

Polski Komitet Normalizacyjny i Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Handlowa (organ podległy Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta), jako centralny organ kontroli działalności handlu i usług, przeprowadza ocenę jakości towarów w handlu oraz zajmuje się szeroko rozumianą ochroną interesów konsumenta.

Polski Komitet Normalizacyjny, oprócz licznych zadań legislacyjnych i koncepcyjnych, zajmuje się komisaryczną kontrolą jakości produktów, usług i robót budowlanych oraz kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących norm. Na czele Komitetu stoi prezes, który kieruje nim przy pomocy wiceprezesów i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Wyższy Urząd Górniczy sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością górnictwa podziemnego i odkrywkowego (węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennej itp.). Kieruje działalnością okręgowych urzędów górniczych, utworzonych w podstawowych ośrodkach wydobycia kopalin, oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-Mechanicznych. Okręgowe urzędy górnicze sprawują nadzór nad zakładami górniczymi na przykład w zakresie stosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyspecjalizowane organy, jakimi są urzędy górnicze, powołane zostały ze względu na szczególne niebezpieczeństwo występujące w trakcie pracy w kopalniach i innych zakładach górniczych.

Państwowa Inspekcja Pracy pełni nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez zakłady pracy przepisów prawa pracy, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W razie stwierdzenia, że osoba kierująca zakładem pracy lub zespołem pracowników nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektor może orzec karę grzywny. Nadzór nad działalnością inspektorów pracy sprawuje Główny Inspektor Pracy, do którego zadań – oprócz sprawowania funkcji nadzoru – należą również poczynania zmierzające do poprawy warunków pracy, np. analizy stanu bhp w jednostkach gospodarczych i opracowanie wniosków wynikających z tych analiz, opracowywanie i koordynacja przepisów bhp, popularyzacja wiedzy z zakresu bhp, współpraca z państwowymi jednostkami nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa pracy i inne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>