Listopad
14, 2015

Organizacja indywidualnego stanowiska pracy cz. II

Wszystkie elementy wyposażenia stanowiska pracy powinny zapewnić wygodną pozycję ciała robotnika podczas pracy, co przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia, wzrostu sprawności i zwiększenia wydajności pracy. Narzędzia, urządzenia sterownicze i inne przedmioty, które w czasie pracy są używane dość często, powinny być tak umieszczone, by mogły być w zasięgu robotnika przy minimalnych ruchach. Powinny one również mieć swe stałe miejsce, co umożliwia robotnikom sięganie po nie (np. po pomoce warsztatowe, części) automatycznie, co prowadzi do oszczędności czasu.

Organizacja stanowisk pracy powinna zapewnić takie dobranie czynników produkcji, które gwarantuje osiągnięcie najlepszych wyników gospodarczych. Organizacja stanowiska pracy polega na:

– wyposażeniu stanowiska roboczego w maszyny i urządzenia podstawowe oraz urządzenia pomocnicze, np. oprzyrządowanie, narzędzia, środki transportu,

– ustaleniu powierzchni oraz najbardziej celowym usytuowaniu stanowiska roboczego,

– określeniu metod pracy zapewniających najwyższy w danych warunkach poziom wydajności pracy,

– zapewnieniu załogi o odpowiednich kwalifikacjach,

– zapewnieniu należytej i wszechstronnej obsługi stanowiska roboczego.

Obsługa stanowiska roboczego, realizowana przez pracowników o różnych specjalnościach, powinna zapewnić utrzymanie ciągłości pracy na stanowisku roboczym. Do podstawowych funkcji obsługi należy:

– przydzielenie robotnikom w odpowiednim czasie dokumentacji produkcyjnej,

– zaopatrzenie stanowisk roboczych we wszystkiego rodzaju narzędzia i pomoce warsztatowe,

– zapewnienie dostaw materiałów i półproduktów na stanowiska robocze,

– zapewnienie stanowiskom roboczym nieprzerwanej dostawy różnego rodzaju energii,

– obsługa transportowa i magazynowa stanowisk roboczych,

– konserwacja i remont maszyn i urządzeń,

– kontrola jakości materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych,

– utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy oraz w pomieszczeniach socjalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>