Listopad
17, 2015

Zadania należące do Wojewody

Do centralnych urzędów należących do administracji gospodarczej zalicza się również: Urząd Gospodarki Morskiej, Centralny Urząd Geologii, Polski Komitet Normalizacyjny, Wyższy Urząd Górniczy i inne.

Do terenowych organów rządowej administracji ogólnej, kierowanych przez Radę Ministrów, która określa ich zadanie i kompetencje, należą wojewoda oraz urzędy rejonowe.

Wojewoda jest przedstawicielem rządu na terenie swego województwa i do jego zadań w tym zakresie należy:

– koordynacja organów rządowych działających na terenie województwa, zapewniająca zgodność tych działań z polityką rządu,

– wykonywanie zadań i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych jemu podległych,

– organizowanie kontroli wykonywania zadań administracji państwowej na podległym mu terenie,

– przedstawianie pod obrady rządu propozycji opracowań i projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących danego województwa.

Urzędy rejonowe są pomocniczymi jednostkami wojewódzkich organów rządowej administracji ogólnej. Obejmują one swym zasięgiem działania od kilku do kilkunastu gmin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>