Listopad
22, 2015

Strategia kierowania

Obok środowiska fizycznego, z jakim spotykamy się w miejscu pracy, wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie, istnieje atmosfera i klimat psychiczny. Atmosfera psychiczna jest wytworem samego człowieka i składają się na nią postawy, emocje i najróżniejsze odczucia ludzi tworzących daną organizację. Psychiczne nastroje i postawy pracowników bardzo silnie rzutują na działanie grupy pracowniczej i dlatego nie mogą być kierownikowi obojętne. Dobra atmosfera psychiczna jest nie tylko podstawą kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich, ale także istotnym warunkiem właściwie wykonywanej pracy. Okoliczności te sprawiają, że psychologiczne aspekty pracy kierownika są bardzo istotne i wymagają poznania przez kierującego ogólnych zasad i praw rządzących psychiką oraz umiejętności wykorzystania ich we właściwej sytuacji. Skoro w najróżniejszych dziedzinach pracy występują problemy, których rozwiązanie wymaga w pewnym stopniu wiedzy psychologicznej, decyzje i poczynania kierownika są tym trafniejsze, im większą ma on wiedzę o człowieku i jego działaniu.

Kierownik jest zwierzchnikiem kierującym określonym zespołem ludzkim wynikającym z formalnej organizacji. Jego rola sprowadza się do tego, by kierowany przez niego zespół osiągnął cel. Autorytet kierownika wynika zarówno ze względów formalnych, płynących z tytułu zajmowanego stanowiska, jak i merytorycznego względu, wynikającego z zalet osobistych, wiedzy fachowej i umiejętności kierowania. Istota autorytetu kierownika polega na tym, że kierowane przez niego osoby pozytywnie oceniają cechy jego charakteru, umysłu, umiejętności i dlatego przekonane są o trafności otrzymywanych poleceń. Autorytet oparty więc jest na zaufaniu i przekonaniu członków zespołu, że kieruje on nimi umiejętnie. Tylko taki kierownik cieszy się dużym autorytetem, który łączy zalety dobrego organizatora pracy i takie walory osobiste, jak umiętność współpracy z podległym personelem, łatwość współżycia z całą załogą, a zwłaszcza umiejętność jasnego i konkretnego stawiania zadań przed pracownikami oraz ich ścisłego egzekwowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>