Listopad
14, 2015

Instytucje świadczące usługi w zakresie doradztwa i inne usługi

Radykalna zmiana w systemie gospodarowania oraz wzrastająca złożoność procesów gospodarczych i powstawanie samodzielnych firm powoduje, że rozwiązywanie problemów w sferze gospodarowania staje się coraz bardziej złożone i trudniejsze, dlatego też wymaga wsparcia firm i osób świadczących usługi w zakresie doradztwa. Firmy doradcze, zwane również firmami konsultingowymi, sprzedają swe usługi podmiotom gospodarczym zgłaszającym na te usługi zapotrzebowanie. Niektóre działania i czynności wymagają pomocy doradców już na wstępie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne lub prawne.

Są dwa główne rodzaje doradztwa (konsultingu): doradztwo techniczne i doradztwo gospodarcze. Doradztwo techniczne wykształciło się już na początku bieżącego wieku, kiedy to konsultantem stał się ekspert techniczny, inżynier zajmujący się na przykład projektowaniem konstrukcji i instalacji (energetycznych, wodnych itp.), urbanistyką, rozwiązywaniem problemów technologii produkcji i organizacji. Konsulting gospodarczy obejmuje natomiast bardzo szeroki i zróżnicowany zakres zagadnień ekonomicznych, handlowych, finansowo-księgowych, marketingowych itp. Ta druga dziedzina doradztwa będzie przedmiotem dalszych rozważań.

Doradztwo gospodarcze obejmuje usługi w takich na przykład dziedzinach, jak: porady prawne i finansowe, prowadzenie ksiąg handlowych i zagadnienia podatkowe, sporządzanie biznesplanów i wniosków kredytowych, prowadzenie akwizycji i reklamy, współpraca w opracowywaniu zasad organizacji i zarządzania firmą, działalność marketingowa. Oprócz tego firmy konsultingowe sporządzają analizy jednostek gospodarczych w celu racjonalizacji gospodarki finansowej, optymalizacji kosztów i efektywności działania przez wdrażanie nowoczesnych systemów ekonomicznego sterowania i komputeryzacji. Zespoły i firmy doradcze, mające uprawnienia, sprawdzają bilanse przedsiębiorstw i sporządzają stosowne opinie, tzw. auditing. Firmy konsultingowe organizują również różnego rodzaju kursy i szkolenia, z których tworzący nowe podmioty gospodarcze może korzystać.

Instytucje świadczące usługi w zakresie doradztwa i inne usługi cz. II

Firmy konsultingowe stosują różne typy doradztwa. Jednym z typów doradztwa jest sporządzanie ekspertyzy i diagnozy, w której rozpoznaje się kondycję firmy i ujawnia czynniki zakłócające jej działalność, proponuje kroki zmierzające do wyeliminowania niedociągnięć. Inny typ to doradztwo w pełnym rozwiniętym cyklu, które polega na tym, że po wdrożeniu zaproponowanego rozwiązania firma konsultingowa wraca w określonych odstępach czasu do jednostki, aby sprawdzić, jak wdrożone rozwiązanie działa w praktyce, i w razie potrzeby wprowadzić korekty. Typ badania specjalistycznego, problemowego, ogranicza się do określonego odcinka działalności jednostki gospodarczej i koncentruje się na wybranych dziedzinach i problemach, np. gospodarka magazynowa, transport, kadry.

Przedsiębiorstwa duże mają często stałego doradcę lub własny pion doradczy. Dostosowują się one do wymagań specjalizacji i tworzą wyspecjalizowane działy audytorskie, księgowe, prawne itp. Firmy mniejsze korzystają przeważnie z usług ekspertów z zewnątrz, z pracowników firm konsultingowych lub zespołów konsultingowych bądź z prywatnych specjalistów lub osób zajmujących się doradztwem doraźnie, niejako obok swego zasadniczego zajęcia, np. pracowników naukowych wyższych uczelni ekonomicznych albo uniwersyteckich lub innych specjalistów.

Często spotkać się można z twierdzeniem, któremu trudno odmówić racji, że doradcy zewnętrzni działają skuteczniej, niż zespoły pracownicze przedsiębiorstw. Zazwyczaj specjaliści z zewnątrz mają większe doświadczenie, wiedzę i – działając w różnych przedsiębiorstwach i branżach – są mniej podatni na uleganie rutynie. Doradca jest więc niezależnym i neutralnym partnerem w rozwiązywaniu zleconych mu problemów.

Instytucje świadczące usługi w zakresie doradztwa i inne usługi cz. III

Przed osobami podejmującymi działalność gospodarczą lub firmami już działającymi staje często problem wyboru doradcy lub zespołu konsultingowego. Jest to zagadnienie dość trudne, gdyż na rynku funkcjonują firmy konsultingowe różnej wielkości, o różnym zakresie usług i specjalizacji oraz spełniające w niejednakowym stopniu wymagania stawiane przed profesjonalnym doradztwem. Podstawowym kryterium wyboru firmy doradczej powinny być jakość i zakres oferowanych usług, gdyż obok firm i zespołów konsultingowych zawodowo zajmujących się doradztwem działają firmy prowadzące działalność konsultingową niejako dodatkowo i dorywczo, a często nawet przypadkowo, co nie gwarantuje usług wysokiej jakości. W wyborze firmy doradczej można skorzystać z informacji reklamowych firm, które spotyka się w wielu gazetach, czasopismach gospodarczych i innych środkach masowego przekazu. Cennym źródłem informacji o firmie konsultingowej jest również opinia klientów o danym zespole doradczym.

Oprócz reklam i informacji w publikatorach, dotyczących firm doradczych, istotnym źródłem informacji o nich są organizacje samorządu gospodarczego (np. Krajowa Izba Gospodarcza i jej agendy, cechy rzemieślnicze) oraz stowarzyszenia firm konsultingowych. Działające w Polsce Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych (SDG) prowadzi na przykład bezpłatną bazę danych na temat firm konsultingowych i wysyła na życzenie listę zrzeszonych w nim członków i firm oraz konsultantów. Trzeba podkreślić, że nie jest to lista preferencyjna i zamieszczone na niej firmy nie są jedynymi i najwybitniejszymi. Lista ta jest tylko wykazem firm i konsultantów, którzy zobowiązali się przestrzegać zasad etyki zawodowej i poddani zostali weryfikacji zgodnie ze statutem stowarzyszenia. Stowarzyszenie to reprezentuje zrzeszone w nim firmy w światowych organizacjach konsultantów i działających na rzecz podnoszenia poziomu doradztwa gospodarczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>