Listopad
17, 2015

Spółka cywilna

Spółka prawa cywilnego, zwana potocznie spółką cywilną, wzięła swą nazwę stąd, że jej działalność została uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 860-875). Spółka cywilna, w odróżnieniu od spółek prawa handlowego, powstaje tylko na mocy porozumienia wspólników, bez dodatkowych wymagań i formalności, a jedynie w wyniku zawarcia pisemnej umowy spółki cywilnej. Pisemna forma umowy jest tu wymagana na cele dowodowe, by zapewnić interesy poszczególnych wspólników. Z tego względu pisemna umowa spółki ustala wzajemne prawa i obowiązki, sposób podziału zysku, reprezentacji spółki, wysokości wkładów itp. Umowa spółki cywilnej może być napisana przez samych zainteresowanych, bez udziału notariusza. Działalność gospodarcza w ramach spółki cywilnej wymaga jedynie zgłoszenia w urzędzie gminy (miasta) w takim samym trybie, jak działalność prowadzona przez jedną osobę, omówiona w poprzednim punkcie.

Spółka jawna jest najbardziej zbliżona do spółki cywilnej. Zrzesza ona dwie osoby lub więcej w celu prowadzenia działalności gospodarczej we wspólnym imieniu i na zasadzie pełnej i solidarnej odpowiedzialności wszystkich wspólników. Prawo nie uzależnia powstania spółki jawnej od wniesienia określonego kapitału, gdyż wkładem do spółki może być dozwolenie używania rzeczy lub osobiste, bezpośrednie działanie wspólników. Każdy z nich jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej na zewnątrz.

Do zawarcia umowy spółki jawnej nie jest wymagana forma aktu notarialnego, podobnie jak w wypadku spółki cywilnej. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie i określać: firmę spółki, przedmiot i zakres jej działalności gospodarczej, wkłady wspólników do majątku spółki, udział w zyskach i stratach, sposób prowadzenia spółki oraz osoby uprawnione do jej reprezentacji. W umowie można również określić czas trwania spółki, wypowiedzenie i rozwiązanie spółki. Spółka jawna podlega wpisowi do rejestru handlowego w sądzie gospodarczym, a więc odmienię niż spółka cywilna. Wpis do rejestru handlowego powinien obejmować:

– firmę, siedzibę i przedmiot działalności gospodarczej,

– imiona i nazwiska wspólników oraz okoliczności dotyczące zdolności wspólnika do czynności prawnych,

– imiona i nazwiska osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób tego reprezentowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>