Listopad
20, 2015

Cykl działania zorganizowanego – kontynuacja

Można spotkać się również z uproszczonym cyklem organizacyjnym obejmującym trzy fazy: przygotowanie, w skład którego wchodzą omówione pierwsze trzy etapy, wykonanie oraz kontrolę.

Sposób postępowania, określony przez cykl organizacyjny, odnosi się do różnych czynności oraz do każdego działania organizacyjnego. Jedną z form przedstawiania czynności składających się na pewną całość działań, które powinny być wykonywane w oznaczonej kolejności, jest sposób ich ukazywania za pomocą schematu blokowego. Schemat blokowy jest graficznym przedstawieniem logicznego ciągu czynności, których wykonanie prowadzi do pożądanego rezultatu. Schemat ten składa się z figur geometrycznych, w których zamieszczona jest treść polecenia dotycząca czynności, jaką należy wykonać, a kolejność ich wykonywania jest określona przez łączenie poszczególnych figur strzałkami. Do najczęściej stosowanych figur geometrycznych (nazywanych również blokami) należą: koło, prostokąt i romb. Koło z napisem „start” oznacza początek działania, a z wyrazem „stop” – jego zakończenie. W prostokątach umieszcza się wskazówki dotyczące czynności dyspozycyjnych, które mogą być spełnione bez żadnego warunku. W bloku o kształcie rombu zamieszcza się wskazówkę dotyczącą sprawdzenia jakiegoś warunku, po którym następuje odpowiedź „tak”, jeżeli warunek został spełniony, lub „nie”, jeżeli warunek nie został spełniony. Ta jednoznaczna odpowiedź twierdząca lub przecząca nanoszona jest na schemat blokowy i wyznacza kierunek dalszych działań. Jeżeli konieczne jest przejście lub powrót do określonej czynności, wtedy oznacza się to pętlą, czyli linią zakończoną strzałką. Zestawienie figur i znaków stosowanych w schemacie blokowym przedstawia rys. 17.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>