Listopad
21, 2015

Usprawnienia organizacyjne

Usprawnieniami organizacyjnymi można określić wszelkie zmiany zakładające poprawę systemu lub związku organizacyjnego, ich udoskonalenie, pozwalające osiągnąć wyższą jakość wykonywanych funkcji. Są to zmiany zarówno organizacyjne, jak i nie związane ze strukturą danego systemu, zdążające do zwiększenia sprawności w działaniu albo osiągnięcia lepszych wyników. Chodzi tu zwłaszcza o lepsze wykorzystanie narzędzi pracy i czasu wykonawców zadań.

Innowacja organizacyjna jest procesem wprowadzania do działalności i funkcjonowania podmiotu gospodarczego nowych rozwiązań dotyczących problemów i zależności organizacyjnych, w tym metod i narzędzi sprawnego kierowania. Nacisk kładzie się na rzeczywiste wykorzystanie w praktyce przedsiębiorstw metod analizy i doskonalenia organizacji. Innowacje umożliwiają przedsiębiorstwu osiągnięcie wielu znaczących efektów związanych z polepszeniem i unowocześnieniem procesów produkcyjnych, podniesieniem wydajności pracy i jakości produkcji, zwiększeniem ogólnej sprawności i efektywności działania, poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowaniem zasad ergonomii, usprawnieniem organizacji i metod pracy.

Czynnikami sprzyjającymi innowacjom są różnego rodzaju bodźce, które pobudzają przedsiębiorstwo do stosowania usprawnień organizacyjnych. Sprzyjaniu innowacjom służy stosowany w niektórych podmiotach gospodarczych innowacyjny system zarządzania, określany również jako zarządzanie innowacyjne. W tym systemie w działalność przedsiębiorstwa wkomponowany jest cały mechanizm tworzenia, rozwijania i promocji nowych pomysłów zapewniających temu przedsiębiorstwu stałą możliwość wprowadzania innowacji. Ważne jest przy tym stworzenie mechanizmu, który szybko i elastycznie reaguje na wszystkie sygnały rynku. Podstawowym czynnikiem wpływającym na odbiór sygnałów rynku jest prowadzenie polityki marketingowej, omówionej w poprzednim rozdziale. Polityka marketingowa wymusza otwarcie się przedsiębiorstwa na wszelkie innowacje, w warunkach dużej konkurencji przedsiębiorstwo nie stosujące innowacji może bowiem szybko być z rynku wyeliminowane. Problematyka innowacji będzie również omawiana w jednym z następnych punktów, dotyczących postępu organizacyjnego i jego form.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>