Listopad
16, 2015

Badanie wpływu reklamy – kontynuacja

Badania ankietowe umożliwiają uzyskanie od respondentów w sposób bezpośredni informacji, która jest odbiciem tego, jak osoba ankietowana ocenia i postrzega badane zjawisko. Podstawowym narzędziem badania ankietowego jest kwestionariusz ankietowy, stanowiący uporządkowany zbiór pytań. Ankiety mogą być wypełniane przez respondentów lub osoby prowadzące badania ankietowe. Ankieta dotycząca wpływu reklamy powinna zawierać pytania odnoszące się do wspomnianych już elementów dotyczących zauważalności, wrażenia i skutków reklamy. Ankiety mogą być zamieszczone w gazetach i czasopismach, wysyłane do domu, wręczane w sklepach przy zakupie lub przekazywane w inny sposób, np. odpowiedzi na telefoniczne zapytania. Po wypełnieniu ankiety należy przesłać pod wskazany adres lub pozostawić w określonym miejscu, np. w sklepie.

Wywiad, jako metoda zbierania danych, jest bardziej pracochłonny i kosztowny niż badania ankietowe, gdyż polega on na zbieraniu informacji w bezpośrednich rozmowach z osobami udzielającymi odpowiedzi. Informacje te zbierają wysłannicy producenta, organizacji handlowej bądź agencji reklamowej i wypełniają odpowiednie sprawozdanie z przeprowadzonego wywiadu.

Reklama w każdej formie i z zastosowaniem dowolnych środków przekazu wywołuje określone koszty, które często stanowią poważną pozycję w kosztach handlowych. W finalnej reklamie produktu partycypują nieraz w kosztach pośrednicy hurtowni. Analiza kosztów reklamy bada zależność poziomu kosztów od kolejnych faz cyklu życia produktu, strukturę kosztów reklamy oraz zależność między kosztami reklamy a jej skutecznością i efektywnością. Zmiana poziomu wydatków przeznaczonych na reklamę związana jest bardzo ściśle z cyklem życia produktu (rys. 14), gdyż w różnych fazach tego cyklu różnie kształtują się koszty reklamy. Największe koszty ponosi producent w fazie I i na początku fazy II, kiedy produkt jest wprowadzany na rynek i zaczyna zdobywać swą pozycję na rynku, gdyż wtedy najczęściej stosuje się zmasowane działanie w ramach kampanii reklamowej. Pod koniec fazy II i do połowy fazy III wydatki na reklamę mogą utrzymywać się na takim samym poziomie, gdyż w tych fazach chodzi głównie o to, by sprostać tylko reklamie konkurencyjnej. Kiedy przyrost sprzedaży obniża się (koniec fazy III) lub sprzedaż zaczyna spadać (początek fazy IV), wówczas dla przedłużenia cyklu życia produktu konieczny jest zwykle wzrost wydatków na reklamę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>