Grudzień
23, 2015

Działanie jednostkowe i grupowe

Wykonywana praca może mieć formę działania jednostkowego lub zbiorowego. W działaniu jednostkowym (indywidualnym) zadanie przystosowane jest do możliwości jednego człowieka i dużą rolę odgrywa tu jego osobowość, uzdolnienia i nabyte umiejętności, które w poważnej mierze decydują o wydajności. W działaniu zbiorowym następuje wyodrębnienie wykonawstwa od funkcji kierowniczych i wyraźnie na poziom wydajności oddziałują czynniki związane z zasadą harmonizacji działania.

Wśród działań zbiorowych wyróżnić można działanie grupowe oraz działanie zespołowe. Działanie grupowe polega na wykonywaniu zadań prostych przez ludzi o takich samych kwalifikacjach i z użyciem takich samych środków pracy, przy czym zadania wyznaczone indywidualnym wykonawcom wchodzącym w skład grupy są takie same.

W działaniu zespołowym zadanie jest bardziej złożone, kwalifikacje wykonawców zróżnicowane, członkowie zespołu wykonują różne prace, a podział wykonawców według pełnionych funkcji następuje wewnątrz zespołu. Można tu posłużyć się przykładem brygady remontowej składającej się z trzech ślusarzy. Jeżeli każdy ze ślusarzy wykonuje remont takiej samej maszyny o identycznym zakresie, to w grę wchodzi tu działanie grupowe. Jeżeli natomiast ślusarze ci wykonują wspólnie remont tej samej maszyny i jeden z nich zajmuje się układem napędowym, drugi sterowniczym, a trzeci urządzeniami hydraulicznymi maszyny, działanie to ma charakter działania zespołowego, gdyż nastąpił tu podział funkcji pomiędzy członków brygady.

Organizacja zespołów ludzkich, dążąca do osiągnięcia dużej sprawności działania, polega na ustaleniu wielkości zespołów, ich składu i celu działania. O wielkości zespołu decyduje konieczność utrzymania odpowiednich więzów między jego członkami. Zbyt wielka liczebność zespołu powoduje, że pracownicy wchodzący w jego skład tracą po prostu zespół z pola widzenia, co prowadzi do rozluźnienia lub zaniku więzi grupowej. Trudno jest, w zbyt dużym zespole ustalić wkład poszczególnych jego jednostek w wykonanie zadania przez cały zespół. Nie ma uniwersalnego przepisu na wyznaczenie liczebności zespołu, wielkość zespołu zależy bowiem od konkretnych warunków, od specyfiki zadań, które ma do spełnienia. Wielkość zespołu zależy więc od rodzaju i typu działalności, kwalifikacji osób wchodzących w skład zespołu, jego kierownika itp. W pracy produkcyjnej w przedsiębiorstwie przemysłowym zespołem będzie brygada robocza lub zespół ludzi podległy mistrzowi. Ogólnie przyjmuje się, że najbardziej sprawne są zespoły złożone z 6-10 osób, a jeżeli liczebność zespołu przekracza 20 robotników, można zaobserwować rozluźnienie się więzi łączącej zespół. Zespół przekraczający 50 osób jest zespołem raczej formalnym i dochodzić tu może do nieformalnego podziału na zespoły o mniejszej liczebności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>