Category Biznes

Grudzień
19, 2015

Podstawowe techniki organizatorskie cz. III

Normatyw czasu dla badanej czynności oblicza się jako średnią arytmetyczną z pomiarów ujętych w szeregu chronometrażowym, po doprowadzeniu tego szeregu do wyznaczonej zwartości. Obserwacja ciągła służy do ustalenia wykorzystania czasu roboczego, osoba obserwująca przebieg pracy jest więc ciągle obecna przy obserwowanym stanowisku i stąd nazwa tej metody. Metodą tą określa się czas trwania poszczególnych czynności oraz czas przerw. Metoda ta znana jest również pod nazwą fotografii dnia roboczego. W zależności od obiektu badania i sposobów pomiarów rozróżnia się indywidualną i zespołową (grupową) fotografię dnia roboczego.

czytaj więcej
Grudzień
18, 2015

Psychologia negocjacji

Jak już wspomniano, negocjacje są formą kontaktów między ludźmi i z tego względu na ich przebieg i rezultaty istotny wpływ mają czynniki psychiczne uczestników negocjacji. Można tu wymienić indywidualne cechy negocjatora, takie jak: osobistą umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność perswazji, wolę przystępowania do negocjacji z dobrą intencją i pragnieniem rozwiązania konfliktu oraz dostrzeganie związków między różnymi tematami będącymi przedmiotem negocjacji i inne.

czytaj więcej
Grudzień
18, 2015

Znak firmowy

Wielu wytwórców oznacza swe produkty specjalną symboliką, czyli marką, która może zawierać nazwę i znak firmy. Znak firmowy, określany nieraz jako logo firmy (gr. logos – słowo, myśl), zamieszczony na produkcie, to znak towarowy, którego celem jest identyfikowanie dobra określonego producenta lub firmy handlowej i odróżnianie go od podobnych wyrobów innych producentów. Znakiem towarowym (firmowym) może być każdy znak nadający się do odróżnienia towarów lub usług. Może nim być rysunek, ornament, kom- pozycja kolorystyczna, specjalny kształt liter nazwy firmy, forma plastyczna, a nawet melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

czytaj więcej
Grudzień
18, 2015

Rodzaje reklam

Reklama kinowa wykorzystuje połączenie dużego obrazu oraz dźwięku, koloru i ruchu, przez co działa jednocześnie na zmysł wzroku i słuchu. Jest to reklama bardzo sugestywna, gdyż może przedstawiać reklamowany przedmiot w trakcie działania, konsumowania lub w innych sytuacjach atrakcyjnych dla odbiorcy.

czytaj więcej
Grudzień
15, 2015

Uczestnicy kanałów dystrybucji

Uczestnicy kanałów dystrybucji oraz zachodzące między nimi zależności są istotnym czynnikiem, który przyczynia się do osiągnięcia zasadniczych celów doprowadzenia produktów do konsumenta. W wyborze tych uczestników producent powinien brać pod uwagę ich renomę na rynku, staż w danej branży, łatwość współpracy, a przede wszystkim możliwość zwiększenia sprzedaży. Niezbyt wysoka jakość usług pośredników wpływa negatywnie na image producenta. Uczestnicy kanałów dystrybucji pełnią wiele istotnych funkcji, niezmiernie ważnych dla samego producenta. Oprócz przemieszczenia towaru do konsumenta, pośrednicy harmonizują ofertę towarową i potrzeby odbiorców, np. przez przekształcenie asortymentu produkcyjnego w asortyment handlowy, przekazują producentowi informacje przydatne do programowania produkcji, informują o oferowanych produktach, ustalają warunki kupna-sprzedaży i wpływają na kształtowanie cen, podejmują ryzyko związane z dystrybucją itp. Asortyment produkcyjny, określany przez produkty zakładu wytwórczego, jest stosunkowo ubogi, mało zróżnicowany, gdyż reprezentuje profil wytwórczy danego producenta, wynikający często z jego specjalizacji. Chodzi o to, by asortyment ten znalazł się w grupie innych produktów, zróżnicowanych i odpowiednio przygotowanych do potrzeb klienta, gdyż wtedy może zaspokoić odczuwaną przez konsumenta potrzebę. Jest to główna przesłanka tworzenia asortymentu handlowego, tj. odpowiednio zestawionego zbioru różnego rodzaju towarów.

czytaj więcej
Grudzień
15, 2015

Dobór i doskonalenie kadry kierowniczej cz. II

Wzrastająca złożoność procesów gospodarczych i marketingowy kierunek zarządzania powodują, że rozwiązywanie problemów w sferze organizacji i zarządzania staje się coraz trudniejsze i wymaga wsparcia kadry kierowniczej przez doradców. Doradztwo na rzecz kadry kierowniczej przez profesjonalne firmy konsultingowe jest świadczeniem niezależnych i obiektywnie uzasadnionych porad oraz udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu. Zawiera ono zazwyczaj rozpoznanie problemu i przedstawienie szans jego rozwiązania oraz opracowanie zaleceń podjęcia odpowiednich działań i udzielenie pomocy w ich realizacji.

czytaj więcej
Grudzień
15, 2015

Grupy i organizacje nieformalne

Organizacja nieformalna oznacza stosunki organizacyjne odchylające się od organizacji podmiotu gospodarczego uznanej za oficjalną i formalną. Są to zazwyczaj grupy działające w ramach podmiotu gospodarczego, opierające się na powiązaniach pomiędzy pracownikami nie wynikających z zależności służbowej i struktury organizacyjnej. Powiązania te kształtują się na zasadzie wspólnych zainteresowań, uczucia sympatii i zaufania, interesów grupowych, wspólnego miejsca zamieszkania, ukończenia tej samej lub tego samego typu szkoły, wspólnych poglądów oraz innych czynników, których nie uwzględnia formalna organizacja.

czytaj więcej
Grudzień
15, 2015

Banki komercyjne

Zależnie od zadań, jakie przeważają w danym banku, wyróżnia się umownie następujące typy banków: bank centralny, banki komercyjne, zwane również bankami handlowymi, oraz banki specjalne, zajmujące się zwykle kredytowaniem długoterminowym, np. banki inwestycyjne, hipoteczne, obsługą wyodrębnionych obszarów działalności gospodarki narodowej, np. Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Rozwoju Eksportu, lub przeprowadzaniem określonych operacji bankowych, np. spółdzielnie kredytowe.

czytaj więcej
Grudzień
15, 2015

Sposób zachowania się kierownika – dalszy opis

Od kierownika, zwłaszcza wyższego szczebla, należy wymagać opanowania sztuki prowadzenia rozmów. W trakcie rozmowy istotną sprawą jest uchwycenie właściwego tematu, odpowiednie opanowanie, zdolność odróżnienia treści zasadniczej od szczegółów, pojmowanie istoty omawianych zagadnień i logiczny tok myślenia. Jeżeli temat rozmowy jest wcześniej znany, należy przygotować się w zakresie tego problemu. Wtedy rozmowa może być prosta, myśli jasno formułowane oraz związane z tematem. Złym przyzwyczajeniem jest odbieganie w czasie rozmowy od tematu. Swoje wywody w trakcie rozmowy należy poprzeć odpowiednimi argumentami w celu uzasadnienia swego stanowiska lub przekonania rozmówcy. Nie należy przerywać wypowiedzi partnerowi ani czynić uwag, kiedy wypowiada swoje zdanie.

czytaj więcej
Grudzień
15, 2015

Pojęcie dystrybucji

Wytworzenie produktu jest punktem wyjścia do następnej fazy realizacji zasadniczego celu działania producenta, czyli sprzedaży produktu. Działania producenta powinny być teraz skierowane na doprowadzenie produktu do ostatecznego odbiorcy, konsumenta, zgodnie z jego potrzebami. Działania te składają się na proces dystrybucji, w którego skład wchodzą czynności związane z przezwyciężeniem przestrzennych i czasowych różnic między produkcją a konsumpcją. Chodzi o to, by produkt był doprowadzony do konsumenta i zaoferowany mu w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie, w którym go potrzebuje. Od tego zależy bowiem możliwość sprzedaży produktu na rynku.

czytaj więcej
Grudzień
14, 2015

Źródła kapitałów

Problematyka kapitałów i sposobów ich pozyskiwania została poruszona już w początkowej części podręcznika, gdzie omawiane były sprawy majątku podmiotu gospodarczego, kapitału i kredytów. Źródłem kapitału nowo powstałej firmy mogą być oszczędności, majątek osobisty, darowizna właściciela lub współwłaścicieli firmy, które stanowią kapitał własny. Źródłem kapitału obcego są kredyty i pożyczki, pomoc państwa, pomoc fundacji itp. W większych podmiotach gospodarczych źródłem kapitału własnego może być specyficzna jego forma, jaką jest emisja obligacji, a w spółkach akcyjnych – akcji.

czytaj więcej