Grudzień
17, 2015

Inne czynności związane z podejmowaniem działalności gospodarczej

Oprócz czynności związanych z utworzeniem podmiotu gospodarczego i jego ewidencją lub rejestracją przeprowadzone być muszą jeszcze inne czynności, zanim podmiot gospodarczy rozpocznie faktycznie swą działalność.

Jedną z tych czynności jest założenie rachunku bankowego. Była już o tym mowa na początku tej części podręcznika w punkcie zatytułowanym „Rachunki bankowe”. Przy zakładaniu rachunku bankowego bank wymaga potwierdzonej kserokopii zaświadczenia urzędu gminy (miasta) o wpisie do ewidencji lub postanowienia sądu o rejestracji, zależnie od formy prawnej podmiotu gospodarczego. Ponadto należy wypełnić odpowiednie formularze bankowe, na których dysponenci rachunkiem składają wzory swych podpisów. Po założeniu rachunku bank wydaje książeczki czekowe (czeków gotówkowych i do rozrachunku). Wybór banku należy do podmiotu gospodarczego.

Podmioty gospodarcze rozpoczynające działalność podlegają rejestracji w powszechnym systemie rejestrowania podmiotów występujących w gospodarce, nazywanym systemem REGON. Na podstawie wniosku sporządzonego na specjalnym formularzu, kierowanego do wojewódzkiego urzędu statystycznego, każdy podmiot gospodarczy otrzymuje swój statystyczny numer identyfikacyjny REGON, potwierdzony zaświadczeniem (w formie wydruku komputerowego) terenowego urzędu statystycznego, który jest stosowany do celów statystycznych, podatkowych i innych. Z systemu REGON, który uwzględnia również kodowanie podmiotów według EKD (Europejskiej Klasyfikacji Działalności), można korzystać w celu uzyskania informacji o działających podmiotach w określonej branży. Informacje te, interesujące różne jednostki w kraju i za granicą (np. inwestorów, kooperantów, importerów), nie obejmują jednak wszystkich informacji zawartych w REGON o zarejestrowanym podmiocie, lecz ograniczają się do identyfikatora podmiotu, który informuje o nazwie, adresie i lokalizacji, rodzaju prowadzonej działalności, formie prawno-organizacyjnej, własności i formie finansowania.

Inne czynności związane z podejmowaniem działalności gospodarczej cz. II

Po uzyskaniu potwierdzenia wpisu do ewidencji lub rejestru handlowego, otwarciu rachunku bankowego i rejestracji w REGON należy dokonać zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz określić formę opodatkowania i prowadzenia ewidencji działalności. Tam uzyskuje się Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Podmioty gospodarcze będące podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego zobowiązane są złożyć zgłoszenie rejestracyjne w urzędzie skarbowym, który to zgłoszenie potwierdza.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji lub koncesji albo na podstawie innych uprawnień podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Wyjątkiem są tu osoby równocześnie zatrudnione w wymiarze czasu nie niższym niż połowa wymiaru obowiązującego w danym zawodzie lub mają ustalone prawo do renty lub emerytury. Osoba prowadząca działalność gospodarczą płaci składkę w wysokości 40% dochodu zadeklarowanego. Ubezpieczeniu podlegają również osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, którymi są członkowie rodziny lub inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby zatrudnione powinny być ubezpieczone przez właściciela na normalnych warunkach pracowniczych. Prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek zgłoszenia prowadzenia działalności w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ciągu 10 dni od rozpoczęcia działalności. Ubezpieczenia gospodarcze zostały omówione w początkowej części podręcznika, w punkcie pod tym samym tytułem. Problemem jest wybór takiej firmy ubezpieczeniowej, której działalność oparta jest na mocnych podstawach finansowych, i która gwarantuje solidność obsługi ubezpieczonego. Nie zawsze agresywna i krzykliwa reklama jest dowodem solidności firmy ubezpieczeniowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>