Category Biznes

Listopad
04, 2015

Żródła informacji

Brak informacji lub informacje niewłaściwe mogą być przyczyną błędnej decyzji, co prowadzi do niesprawnego lub szkodliwego działania w trakcie działań związanych z tworzeniem podmiotu gospodarczego. Dlatego oprócz korzystania z porad firm konsultingowych należy uwzględniać inne źródła informacji, które są pomocne osobom podejmującym i prowadzącym działalność gospodarczą.

czytaj więcej
Listopad
03, 2015

Promocja sprzedaży – kontynuacja

Formy udzielania premii i bonifikat są bardzo różne. Jedną z form są kupony wydawane w sklepie, wysyłane do konsumentów lub dołączone do ogłoszeń w prasie, które uprawniają ich okazicieli do nabycia produktu po obniżonej cenie. Wielkość obniżki ceny w kwocie lub w procentach jest zwykle podawana na kuponie. Stosuje się również premie w postaci bezpłatnych dodatków innych artykułów przy zakupie artykułów promowanych lub premie przy jednorazowym zakupie większych ilości towarów, które w tym wypadku mogą mieć charakter zbliżony do rabatu ilościowego.

czytaj więcej
Listopad
03, 2015

Osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą

Sposób i zakres ewidencjonowania obrotu gospodarczego oraz prowadzenie rachunkowości zależy od formy organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego i zakresu jego działalności. Rachunkowość może być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają wszystkie spółki prawa handlowego i spółki cywilne, z wyjątkiem spółek cywilnych osób fizycznych. Spółki cywilne osób fizycznych i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychód przekroczył w poprzednim roku podatkowym poziom określony przepisami podatkowymi.

czytaj więcej
Listopad
02, 2015

Budownictwo

Budownictwo jest działalnością polegającą na wznoszeniu nowych budynków i budowli lub przeprowadzaniu zmian w już istniejących. W budownictwie, stanowiącym sekcję F (dział 45) według systematyki Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), wyodrębnia się 5 grup oraz 17 klas. Niżej przedstawiamy te grupy oraz ich symbole.

czytaj więcej
Listopad
02, 2015

Pojęcie dystrybucji – dalszy opis

Producent dociera do obsługiwanych przez siebie konsumentów w różny sposób i w rozmaitym trybie może wprowadzić swe produkty na rynek i sprzedawać. Decyzja w tym zakresie zależy od rodzaju produktu i segmentu rynku, do którego produkty są adresowane. Są dwa, tworzące alternatywę, sposoby oferowania i sprzedawania produktu nabywcom. Pierwszym z nich jest dystrybucja bezpośrednia, kiedy producent ustala, że sam będzie sprzedawał na rynku swój produkt, np. przez sklepy firmowe lub patronackie, i wówczas sam staje się bezpośrednim sprzedawcą. Drugi sposób to korzystanie z pośrednictwa jednostek handlu hurtowego oraz detalicznego, nazywane pośrednią dystrybucją wyrobów, w której istotnym elementem jest sieć handlowa. Większość producentów w celu dotarcia ze swym produktem do finalnego odbiorcy wykorzystuje jednak pośredników.

czytaj więcej
Listopad
02, 2015

Transport, spedycja i łączność

Transport polega na celowym przemieszczaniu ludzi i przedmiotów za pomocą określonych środków, zwanych środkami transportu. Produktem pracy transportowej jest zmiana miejsca położenia ładunków w przestrzeni, czyli ich translokacja. Z transportem związana jest spedycja, jako pośrednie ogniwo procesu przewozowego. Działalność spedycyjna obejmuje takie czynności, jak: wybór najdogodniejszego pod każdym względem środka transportu, nadanie ładunku, załatwienie formalności związanych z przewozem, a niekiedy nawet opakowanie ładunku, dostarczenie ładunku do punktu załadowczego na środek transportu, a w miejscu odbioru – dostarczenie ładunku do magazynu odbiorcy. Techniczne sprawy transportu i spedycji zostały omówione w części I podręcznika. Działalność łączności polega na przekazywaniu wiadomości (informacji) na odległość.

czytaj więcej
Listopad
01, 2015

Przemysł

Przemysł jest podstawowym działem gospodarki narodowej, w którym następuje wydobywanie zasobów przyrody, ich przerób oraz przetwarzanie zasobów pochodzących z upraw i hodowli na użyteczne produkty. Są obiektywne przesłanki do szybszego rozwoju przemysłu niż innych działów gospodarki, a wynikają one ze stosunkowo małego uzależnienia przemysłu od procesów biologicznych i warunków klimatycznych oraz dużych możliwości wzrostu wydajności pracy w wyniku postępu technicznego. Barierą w rozwoju może być natomiast konieczność angażowania dużych nakładów kapitałowych.

czytaj więcej
Styczeń
01, 1970

Negocjacje

W poprzednim punkcie wspomniano już o negocjacjach jako sposobie prowadzenia rokowań. Negocjacje to dość skomplikowany proces, w którym każda ze stron stara się doprowadzić do podjęcia wspólnej decyzji. W przedsiębiorstwie można spotkać się z różnymi rodzajami negocjacji. Mogą to być negocjacje dyrekcji, kierownictwa, zarządu, właścicieli przedsiębiorstwa (zależnie od rodzaju podmiotu gospodarczego) z pracownikami, z legalnie działającym i zarejestrowanym oficjalnie związkiem zawodowym, z organem samorządu pracowniczego w przedsiębiorstwach państwowych, z administracją państwową (np. z organem założycielskim w przedsiębiorstwach państwowych), z samorządem lokalnym. Negocjacje mogą być również prowadzone z firmą zamierzającą być współwłaścicielem przedsiębiorstwa, co w procesie prywatyzacji jest często spotykane, lub – w normalnej działalności przedsiębiorstwa – z kontrahentami na tle stosunków handlowych.

czytaj więcej
Styczeń
01, 1970

Okresowa ocena pracowników

Najczęściej stosowanym systemem oceny pracowników jest ocena oparta na cechach, według których ocenia się zatrudnionych na określonych stanowiskach pracy. Zestaw cech może obejmować różną ich liczbę: od kilku do kilkudziesięciu. Dobór i liczba cech zależy od stanowiska pracy i czynności wykonywanych przez ocenianych pracowników oraz od celu oceny. Można zaszeregować poszczególne cechy do czterech zasadniczych grup:

czytaj więcej
Styczeń
01, 1970

Cena i jej kształtowanie – ciąg dalszy

Kształtowanie ceny opierające się na poziomie cen produktów konkurencyjnych, zwane orientacją konkurencyjną ustalania cen, polega na adaptacji ceny oferowanego produktu do cen stosowanych przez konkurentów. Takie przystosowanie cen może polegać na ustaleniu ceny własnego produktu na poziomie ceny konkurentów bądź na określeniu ceny powyżej lub poniżej ceny produktów konkurencyjnych. Cena produktu może przewyższać ceny konkurencji, jeżeli na przykład produkt firmy ma już ustaloną dobrą renomę na rynku i jest atrakcyjny dla konsumentów, rynek nie jest wrażliwy na cenę oraz częstotliwość zakupu produktu jest niewielka i przez to produkt ma mały udział w całkowitych zakupach. Kształtowanie ceny poniżej cen konkurentów stosuje się przeważnie przy wprowadzaniu produktu na rynek i kiedy jego udział na rynku nie jest duży, gdyż konkurenci nie są wtedy skłonni do walki cenowej, oraz wówczas gdy rynek szybko reaguje na poziom cen.

czytaj więcej
Styczeń
01, 1970

Kampania reklamowa

Przedsiębiorstwo może reklamować swe produkty w sposób ciągły z jednakowym natężeniem, może prowadzić reklamę w nieregularnych odstępach czasu z różnym nasileniem lub reklamować produkty w sposób zmasowany z bardzo dużą intensywnością. Wybór sposobu reklamy należy do przedsiębiorstwa i zależy od rodzaju produktu, celu reklamy, segmentu rynku, sytuacji na rynku, fazy życia produktu oraz innych czynników, dlatego też nie można żadnego z tych sposobów reklamy uznać jednoznacznie i arbitralnie za najlepszy i najbardziej skuteczny. Ostatni ze wspomnianych sposobów reklamy prowadzony jest w formie kampanii reklamowej, która odznacza się tym, że trwa przez określony czas, charakteryzuje się dużym nasileniem, wysokim stopniem koncentracji sił i środków oraz zmasowanym przebiegiem. Nasilenie to może być różne w zależności od sytuacji konkurencyjnej na rynku.

czytaj więcej