Grudzień
15, 2015

Grupy i organizacje nieformalne

Organizacja nieformalna oznacza stosunki organizacyjne odchylające się od organizacji podmiotu gospodarczego uznanej za oficjalną i formalną. Są to zazwyczaj grupy działające w ramach podmiotu gospodarczego, opierające się na powiązaniach pomiędzy pracownikami nie wynikających z zależności służbowej i struktury organizacyjnej. Powiązania te kształtują się na zasadzie wspólnych zainteresowań, uczucia sympatii i zaufania, interesów grupowych, wspólnego miejsca zamieszkania, ukończenia tej samej lub tego samego typu szkoły, wspólnych poglądów oraz innych czynników, których nie uwzględnia formalna organizacja.

Istnienie struktury organizacji nieformalnych, będącej odzwierciedleniem podziału ról i zadań między jej członków, opiera się na powstawaniu w przedsiębiorstwie różnych układów i grup, które mają własne interesy, własne normy i wzorce postępowania oraz nieformalny system informacji, zarówno wewnętrznej, jak i między grupowej. Grupy nieformalne mogą być neutralne w stosunku do zadań podmiotu gospodarczego, jeżeli zaspokajają jedynie towarzyskie potrzeby jej członków, mogą działać pozytywnie na wykonywanie zadań gospodarczych lub mogą wpływać hamująco na działalność zakładu pracy.

Kierujący przedsiębiorstwem powinni zainteresować się grupami nieformalnymi i dążyć do wykorzystania ich dla dobra zakładu pracy. Oczekiwania dotyczące postaw i zachowań członków grup nieformalnych ze strony kierownictwa przedsiębiorstwa zależne są od celów i reguł działania grupy. Aprobatę zyskują zachowania przynoszące korzyść przedsiębiorstwu. Przykładem mogą być grupy nieformalne w zespole roboczym okazujące pomoc koleżeńską w wykonywaniu wyznaczonych zespołowi zadań lub wsparcie grupy nieformalnej w wprowadzaniu innowacji i usuwaniu oporu wobec zmian.

Jeżeli grupa nieformalna jest większa liczebnie i działa dłużej, wykształca się swoisty system komunikacji między członkami grupy oraz struktura hierarchiczna. Konsekwencją tego jest fakt, że spośród nieformalnego zespołu wyrasta jedna osoba, która pełni w grupie funkcje kierownicze, organizuje działanie i kontroluje postępowanie członków grupy. Nieformalny charakter grupy sprawia, że osoba ta nie może być osobą formalnie zarządzającą zespołem i dlatego mówi się o niej nie jako o kierowniku grupy, lecz jako o osobie sprawującej przywództwo w grupie. Przywódcą grupy zostaje najczęściej osoba odznaczająca się dużym autorytetem wśród współpracowników i znajomością problemów łączących pracowników w grupę nieformalną oraz ciesząca się uznaniem zespołu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>