Listopad
24, 2015

Administracja państwowa i jej organizacja

Do administracji państwowej zalicza się administrację centralną oraz terenowe organy rządowej administracji ogólnej. Administrację centralną tworzą instytucje naczelne, czyli ministerstwa i urzędy centralne, łącznie z jednostkami bezpośrednio podległymi oraz jednostki służby zagranicznej. Do tych ostatnich zalicza się placówki zagraniczne organów administracji państwowej (np. ambasady, konsulaty), zespoły i osoby pracujące za granicą w przedstawicielstwach Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych misjach za granicą oraz w instytucjach, ośrodkach informacji i kultury za granicą.

Rada Ministrów (rząd) jest najwyższym organem administracji państwowej o charakterze wykonawczym i zarządzającym, powołanym przez Sejm. Na czele Rady Ministrów stoi Prezes Rady Ministrów, czyli premier rządu. Rada Ministrów ustala kierunki pracy, nadzoruje i koordynuje działalność ministrów, urzędów centralnych i wojewodów. Do zadań Rady Ministrów należy w szczególności:

– ustalanie kierunków polityki społecznej, gospodarczej, kulturalno-oświatowej i zagranicznej państwa,

– opracowywanie i uzgadnianie projektów dokumentów rządowych przez członków Rady Ministrów i kierowników urzędów centralnych,

– kierowanie działalnością administracji rządowej w terenie oraz określanie jej zadań i kompetencji,

– podejmowanie inicjatywy ustawodawczej wobec Sejmu i Senatu,

– rozpatrywanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów oraz ustaleń rządowych.

Aparatem pomocniczym Rady Ministrów zapewniającym obsługę Rady Ministrów, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Do jej podstawowych zadań należy m.in. kontrola realizacji zadań wskazanych przez Radę Ministrów i jej Prezesa, wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, koordynacja realizacji polityki kadrowej oraz jej obsługa w administracji rządowej, koordynacja współdziałania Rady Ministrów z Sejmem, Senatem i Prezydentem Rzeczpospolitej.

Ministrowie wchodzący w skład Rady Ministrów realizują ogólną politykę gospodarczą, społeczną i państwową w zakresie podlegających im odcinków administracji państwowej. Liczba ministerstw nie jest stała i zależy od orientacji politycznej tworzącej rząd oraz od potrzeb i polityki społeczno-gospodarczej państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>