Category Biznes

Marzec
11, 2016

Sprawnie działający w firmie System zarządzania dokumentami

Realizowanie sprawnej obsługi dokumentów w firmie wymaga odpowiednio stworzonego systemu, który jest w pełni dopasowany do potrzeb, które występują w danej firmie. Ma to bardzo duże znaczenie z punktu widzenia zapewnienia opłacalności ekonomicznej działania takiego systemu zarządzania dokumentami a jednocześnie zapewnienia wygody jego użytkowania, co oczywiście będzie przekładało się również na możliwość znacznie bardziej sprawnego działania systemu. W firmach, które działają obecnie na

czytaj więcej
Grudzień
24, 2015

Organizacja marketingu w podmiocie gospodarczym

Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie, uwzględniając formalną stronę zagadnienia, może mieć formę stanowiska pracy, komórki organizacyjnej lub zespołu komórek organizacyjnych realizujących wspólnie określone cele marketingowe. Forma organizacji marketingu, wielkość komórek tworzących służbę marketingową i ich usytuowanie w strukturze hierarchicznej przedsiębiorstwa oraz ich wyposażenie zależy w głównej mierze od wielkości przedsiębiorstwa, jego powiązania z rynkiem oraz rodzaju produkcji. W przedsiębiorstwach małych i średnich problematyką marketingową zajmują się najczęściej niezbyt rozbudowane, o nielicznej obsadzie personalnej komórki organizacyjne, w przedsiębiorstwach dużych tworzy się przeważnie wyodrębnione piony marketingowe obejmujące zespoły komórek organizacyjnych podlegające zwykle naczelnemu kierownictwu przedsiębiorstwa (dyrektorowi, zastępcy dyrektora, zarządowi itp.). W przedsiębiorstwach wytwarzających jednorodne produkty, o nieznacznym zróżnicowaniu asortymentowym i działających w określonym segmencie rynku, np. cegielnie, cementownie, kopalnie węgla kamiennego, wystarczą często mniej rozbudowane komórki marketingu. W przedsiębiorstwach o bardzo zróżnicowanym asortymencie produktów, które docierają do wielu konsumentów indywidualnych, służba marketingowa musi być odpowiednio rozbudowana.

czytaj więcej
Grudzień
24, 2015

Środki i formy reklamy

Ustalenie sposobu, w jaki reklama będzie docierała do odbiorców, wymaga przede wszystkim celowego wyboru środków reklamy i ich wykorzystania na rynku. Środki reklamy są przekaźnikami (zwanymi również mediami), za pomocą których reklama dociera do określonego segmentu rynku. Działają one z różną częstotliwością powtarzania reklamy i mają różny zasięg oraz skuteczność, dlatego też ich doborowi należy w przedsiębiorstwie poświęcić szczególną uwagę. Do przekaźników reklamy należą: prasa i wydawnictwa, telewizja i radio, kino, pokazy i degustacje towarów, okno wystawowe i wnętrze sklepowe.

czytaj więcej
Grudzień
24, 2015

Cykl działania zorganizowanego

Działanie zorganizowane jest działaniem zmierzającym do określonego celu, odznaczającym się systematycznością postępowania, którą charakteryzuje zachowanie kolejności etapów działania. Kolejność tych etapów określa cykl działania zorganizowanego, zwany również cyklem organizacyjnym. W cyklu działania zorganizowanego, który jest niejako wzorcem postępowania, można wyodrębnić następujące etapy:

czytaj więcej
Grudzień
23, 2015

Działanie jednostkowe i grupowe

Wykonywana praca może mieć formę działania jednostkowego lub zbiorowego. W działaniu jednostkowym (indywidualnym) zadanie przystosowane jest do możliwości jednego człowieka i dużą rolę odgrywa tu jego osobowość, uzdolnienia i nabyte umiejętności, które w poważnej mierze decydują o wydajności. W działaniu zbiorowym następuje wyodrębnienie wykonawstwa od funkcji kierowniczych i wyraźnie na poziom wydajności oddziałują czynniki związane z zasadą harmonizacji działania.

czytaj więcej
Grudzień
22, 2015

Narodowy Bank Polski – dalszy opis

Do zadań NBP należy również organizowanie i regulowanie wielkości gotówkowego obiegu pieniężnego. Wiąże się to także z przyjętą z początkiem lat dziewięćdziesiątych zasadą zaniechania finansowania deficytu budżetowego nadmierną emisją pieniądza oraz praktyką rozszerzania roli kredytu dyskontowego. Ma to doprowadzić do uzależnienia emisji pieniądza od realnego pokrycia towarowego.

czytaj więcej
Grudzień
21, 2015

Zasada podziału i koncentracji pracy

Zasada podziału pracy polega na podzieleniu zadania, które ma być wykonane, na czynności proste. Podział pracy złożonej na części składowe i przydzielenie wykonania zadań cząstkowych oddzielnym stanowiskom pracy prowadzi do wzrostu ilości i jakości produktów. Jest tak, gdyż łatwiej można opanować wykonanie zadań prostych, w krótszym czasie można się w ich wykonaniu wyspecjalizować i dojść do maksymalnej wprawy. Do wykonania prostych czynności powtarzających się niezliczoną ilość razy (np. w produkcji masowej) można zastosować nieraz nieskomplikowane maszyny zastępujące pracę ludzką i dzięki temu osiągnąć znaczny wzrost produkcji. Przy podziale pracy w większej skali, np. w ramach przedsiębiorstwa, należy kierować się rachunkiem ekonomicznym dla określenia opłacalności podziału pracy. W wypadku prostszych zagadnień, np. na szczeblu mistrza lub brygadzisty, decydować powinien zdrowy rozsądek. Należy podkreślić, że jest określona granica podziału pracy ludzkiej i jej przekroczenie powoduje szybsze zmęczenie człowieka i spadek wydajności pracy, wywołane monotonią. W praktyce rozróżnia się poziomy podział pracy, który polega na rozłożeniu czynności pomiędzy wykonawców tego samego szczebla, oraz pionowy podział pracy, którego istotą jest oddzielenie funkcji kierowniczych i wykonawczych.

czytaj więcej
Grudzień
21, 2015

Aktywizacja sprzedaży

Oprócz omówionych instrumentów promocji sprzedaży jest jeszcze wiele innych form działania stosowanych do aktywizacji sprzedaży produktów. Takimi formami są wystawy, targi, kiermasze, mające zapoznać konsumentów z produktem, przybliżyć im produkt i zachęcić do zakupu. Producent lub ogniwa handlu mogą urządzać loterie, konkursy promocyjne, dające konsumentowi szansę wygrania nagród pieniężnych lub rzeczowych albo prawo darmowego nabycia promowanego produktu. Okazyjna wyprzedaż towarów, sezonowe obniżki cen lub obniżanie ceny w ciągu dnia na towary łatwo psujące się – to również zachęta do zakupu produktów. Przy produktach trwałego użytku, np. zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego, stosowana jest sprzedaż na pewnien okres dla wypróbowania produktu, z zapewnieniem że w ciągu tego okresu klient może zwrócić nabyty produkt i otrzyma zwrot pieniędzy, lub sprzedaż z odkupieniem produktu używanego tego samego producenta przy zakupie w to miejsce produktu nowego. Atrakcyjność zakupu produktu przez konsumenta można również podnieść, jeżeli producent zobowiąże się do bezpłatnych napraw w ciągu dłuższego czasu, np. kilku lat.

czytaj więcej
Grudzień
20, 2015

Analiza wartości

Jedną z nowocześniejszych metod wprowadzania innowacji w różnych działach gospodarowania jest metoda analizy wartości, nazywana często w skrócie metodą AW. Najbardziej charakterystyczną cechą analizy wartości jest myślenie kategoriami funkcji badanego obiektu.

czytaj więcej
Grudzień
20, 2015

Dobór środków reklamy cz. II

Nadawcy reklamy wykorzystują różne formy i sposoby przekazywania informacji reklamowych, by zwrócić uwagę potencjalnych nabywców i zainteresować ich treścią reklamy. Sięga się tu do takich atrybutów, jak barwa, kształt, oświetlenie, dźwięk, różnorakie skojarzenia i inne, które wzmagają funkcję przyciągania uwagi. Często wykorzystuje się związek określonych odbiorców reklamy z ich własnymi cechami psychicznymi i wtedy wskazuje się na przykład, że oferowany towar może być wyznacznikiem prestiżu, wyrazem poziomu kulturalnego, symbolem dojrzałości, wpływa na nastrój nabywcy.

czytaj więcej
Grudzień
20, 2015

Strategia kierowania – ciąg dalszy

Na techniki kierowania składają się bardzo szczegółowe i konkretne sposoby realizowania zasad kierowania oraz wiele różnych bodźców (materialnych i niematerialnych) stosowanych przez przełożonych i warunki ich stosowania, by skłonić podwładnych do wypełnienia ich zadań. Wybór określonej techniki kierowania wpływa na skuteczność i ekonomiczność działania oraz na osiągnięcie wyznaczonych celów. W kierowaniu na przykład pracą ludzi zatrudnionych w procesie wytwórczym, technika kierowania opiera się na przesłankach technicznych i fizjologicznych. Koncepcja ta łączy w sobie określone wymagania wobec pracownika, zaznajomienie go z zadaniami i sposobami wykonania oraz stworzenie odpowiednich warunków pracy pod względem technicznym i fizjologicznym z egzekwowaniem należytego wykonania zadań za ekwiwalentną zapłatę. Do technik kierowania w szerszym ujęciu można zaliczyć takie metody, jak programowanie liniowe, metody sieciowe, mierzenie czasu pracy, które zostały już scharakteryzowane.

czytaj więcej
Grudzień
20, 2015

Przebiegi towarów

Przebiegiem towarów nazywamy całość działań i warunków pozwalających na przesunięcie produktów od ich producenta do konsumenta lub końcowego odbiorcy, w wypadku dostaw produktów na cele inwestycyjne albo do dalszego przerobu. System przebiegu towaru, który tworzą uczestnicy kanału dystrybucji, obejmuje cały łańcuch zdarzeń umieszczonych w konkretnej przestrzeni i w określonym czasie. Przestrzenny aspekt przebiegu towarów wyraża się w pokonywaniu odległości między uczestnikami kanału dystrybucji a konsumentem, czasowy zaś – w terminowym realizowaniu zapotrzebowania kolejnych ogniw. Przebiegi towarowe angażują nakłady materialne i nakłady pracy, powodując powstanie określonych kosztów. W trakcie przebiegów towarowych korzysta się z potrzebnych do tego celu środków i tras transportowych, magazynów i środków pomocniczych, tak aby towary mogły bez zakłóceń dotrzeć do ostatecznego nabywcy.

czytaj więcej
Grudzień
19, 2015

Aparat kontroli państwowej cz. II

Szeroko rozumiany aparat kontroli państwowej obejmuje również wiele specjalistycznych organów kontroli działających w ramach poszczególnych ministerstw albo stanowiących wyodrębnione instytucje lub urzędy powołane do nadzoru i kontroli wyznaczonych obszarów działalności państwa i gospodarki narodowej. Najważniejsze z nich zostaną tu w skrócie scharakteryzowane.

czytaj więcej
Grudzień
19, 2015

Organy samorządu terytorialnego

Wspólnotę samorządową tworzą z mocy prawa mieszkańcy gminy na określonym terytorium. Gmina ma osobowość prawną i zaspokaja zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej. Do zadań gminy należą sprawy gospodarki terenami i ochrony środowiska, gminnych dróg i organizacji ruchu drogowego, wodociągów i kanalizacji, ochrony zdrowia, lokalnej komunikacji, pomocy społecznej, szkól podstawowych i przedszkoli, bibliotek komunalnych, zieleni miejskiej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz wiele innych.

czytaj więcej