Grudzień
15, 2015

Centralne urzędy i organizacje nadzorowane przez Radę Ministrów

Oprócz ministerstw, organów centralnej administracji państwowej działają również centralne urzędy i organizacje nadzorowane przez Radę Ministrów. Nazwy tych instytucji są różne (centrum, urząd, komitet, rada itp.), a ich przykładami mogą być:

– Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, do którego zadań należy m.in. opracowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów prognoz i długookresowych, strategicznych programów rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, analizowanie realizacji programów gospodarczych, analiza stanu gospodarki z punktu widzenia realizacji programów strategicznych i regionalnych oraz informowanie Rady Ministrów o zagrożeniu wykonania programów.

– Główny Urząd Ceł, do którego zadań należy na przykład opracowywanie aktów normatywnych regulujących system celny w kraju (taryfa celna) oraz postępowanie celne i pobieranie cła.

– Komitet Integracji Europejskiej (KIE) będący naczelnym organem administracji rządowej do spraw integracji Polski z Unią Europejską. Do jego zadań należy głównie inicjowanie i koordynowanie prac dostosowawczych aktów prawnych do wymogów Unii Europejskiej, przygotowanie działań legislacyjnych i kadrowych do struktur instytucjonalnych Unii, współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi w celu przygotowania ich udziału w strukturach UE itp.

– Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zagospodarowania przestrzennego. Wiele zadań i kompetencji Urząd ten przejął z dawnego Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów został utworzony w miejsce funkcjonującego do 1996 r. Urzędu Antymonopolowego i jego podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym oraz naruszeniom interesów konsumenta przez podmioty gospodarcze lub ich związki. Za praktyki monopolistyczne uważa się m.in. stwarzanie konsumentom uciążliwych warunków dochodzenia swoich praw.

– Agencja Techniki i Technologii będąca państwową osobą prawną, ma za zadanie promowanie i wspomaganie wdrożeń innowacyjnych techniki i technologii produkcji, podwyższanie poziomu nowoczesności i konkurencyjności polskich produktów, wyszukiwanie i promocja nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Agencja zobowiązana jest również do gromadzenia i analizowania informacji o międzynarodowym zasięgu w zakresie nowoczesnych rozwiązań pobudzających innowacyjność w działalności podmiotów gospodarczych.

– Rada Rozwoju Wsi – organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów w sprawach polityki rolnej, rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

– Komitet Badań Naukowych – organ administracji państwowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej.

– Główny Urząd Statystyczny (GUS), sprawujący funkcje naczelnego organu administracji państwowej w dziedzinie badań statystycznych i systemu sprawozdawczości statystycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>