Styczeń
01, 1970

Okresowa ocena pracowników

Najczęściej stosowanym systemem oceny pracowników jest ocena oparta na cechach, według których ocenia się zatrudnionych na określonych stanowiskach pracy. Zestaw cech może obejmować różną ich liczbę: od kilku do kilkudziesięciu. Dobór i liczba cech zależy od stanowiska pracy i czynności wykonywanych przez ocenianych pracowników oraz od celu oceny. Można zaszeregować poszczególne cechy do czterech zasadniczych grup:

– cechy określające wyniki pracy i sposób realizacji, np. ilość i jakość wykonywanej pracy, poziom wydajności pracy, znajomość wykonywanej pracy, przestrzeganie dyscypliny technologicznej, oszczędność materiałów, dyscyplina pracy:

– cechy dotyczące kwalifikacji i zainteresowań zawodowych, np. poziom wykształcenia, udział w szkoleniu i dokształcaniu lub w innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

– cechy charakteryzujące osobowość i postawę pracownika, np. inicjatywa i pomysłowość, umiejętność przekazywania wiedzy i doświadczeń, zdolności kierownicze i organizatorskie, wytrwałość, zdolność wypowiadania się, umiejętność przystosowania się i inne:

– cechy społeczne, obejmujące umiejętność współpracy z kolegami z pracy i kierownictwem, stosunek do spraw bhp itp.

Podkreślić należy, o czym już wspomniano, że przedmiot oceny zależy od stanowiska pracy podlegającego ocenie. Inne kryteria należy stosować w odniesieniu do szeregowego robotnika, inne do mistrza, a jeszcze inne – do kierownika wydziału. W ocenie szeregowego robotnika podstawowe znaczenie ma ilość i jakość wykonywanej pracy, mniejsze zaś zdolności kierownicze i organizatorskie, które natomiast odgrywają pierwszorzędną rolę w ocenie kierownika wydziału.

Zasadniczym celem okresowej oceny pracowników jest stworzenie podstawy do prawidłowego wykorzystania kwalifikacji zawodowych i umiejętności osobistych pracowników oraz właściwego rozmieszczenia kadr. Należycie przeprowadzona ocena pracowników pozwala na odpowiednio wczesne poznanie uzdolnień i predyspozycji zawodowych pracowników, co umożliwia zatrudnienie ich na stanowiskach, na których posiadana wiedza, umiejętności i zainteresowania mogą być najlepiej wykorzystywane. Sprzyja to osiąganiu lepszych wyników w pracy i dalszemu rozwojowi uzdolnień.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>