Category Biznes

Listopad
17, 2015

Spółka cywilna

Spółka prawa cywilnego, zwana potocznie spółką cywilną, wzięła swą nazwę stąd, że jej działalność została uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 860-875). Spółka cywilna, w odróżnieniu od spółek prawa handlowego, powstaje tylko na mocy porozumienia wspólników, bez dodatkowych wymagań i formalności, a jedynie w wyniku zawarcia pisemnej umowy spółki cywilnej. Pisemna forma umowy jest tu wymagana na cele dowodowe, by zapewnić interesy poszczególnych wspólników. Z tego względu pisemna umowa spółki ustala wzajemne prawa i obowiązki, sposób podziału zysku, reprezentacji spółki, wysokości wkładów itp. Umowa spółki cywilnej może być napisana przez samych zainteresowanych, bez udziału notariusza. Działalność gospodarcza w ramach spółki cywilnej wymaga jedynie zgłoszenia w urzędzie gminy (miasta) w takim samym trybie, jak działalność prowadzona przez jedną osobę, omówiona w poprzednim punkcie.

czytaj więcej
Listopad
16, 2015

Sprzedaż osobista – dalszy opis

Sprzedaż osobista związana jest ze wszystkimi szczeblami kanału dystrybucji: od producenta począwszy, aż do sklepu detalicznego. Producent prowadzi zwykle sprzedaż osobistą z udziałem agentów i akwizytorów, którzy przez bezpośredni kontakt z hurtowniami i innymi ogniwami handlu doprowadzają do zawarcia umowy sprzedaży. W wypadku artykułów inwestycyjnych (maszyny, urządzenia), nieruchomości albo niektórych artykułów trwałego użytku (np. samochody) przedstawiciele producenta docierają bezpośrednio do finalnego nabywcy. Organizacje handlowe na szczeblu hurtu nawiązują osobiste kontakty przez swoich pracowników lub agentów najczęściej z handlem detalicznym, a tylko w wypadku niektórych towarów bezpośrednio z konsumentami, np. maszyny rolnicze, wyposażenie mieszkań, meble.

czytaj więcej
Listopad
16, 2015

Badanie wpływu reklamy – kontynuacja

Badania ankietowe umożliwiają uzyskanie od respondentów w sposób bezpośredni informacji, która jest odbiciem tego, jak osoba ankietowana ocenia i postrzega badane zjawisko. Podstawowym narzędziem badania ankietowego jest kwestionariusz ankietowy, stanowiący uporządkowany zbiór pytań. Ankiety mogą być wypełniane przez respondentów lub osoby prowadzące badania ankietowe. Ankieta dotycząca wpływu reklamy powinna zawierać pytania odnoszące się do wspomnianych już elementów dotyczących zauważalności, wrażenia i skutków reklamy. Ankiety mogą być zamieszczone w gazetach i czasopismach, wysyłane do domu, wręczane w sklepach przy zakupie lub przekazywane w inny sposób, np. odpowiedzi na telefoniczne zapytania. Po wypełnieniu ankiety należy przesłać pod wskazany adres lub pozostawić w określonym miejscu, np. w sklepie.

czytaj więcej
Listopad
14, 2015

Organizacja indywidualnego stanowiska pracy cz. II

Wszystkie elementy wyposażenia stanowiska pracy powinny zapewnić wygodną pozycję ciała robotnika podczas pracy, co przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia, wzrostu sprawności i zwiększenia wydajności pracy. Narzędzia, urządzenia sterownicze i inne przedmioty, które w czasie pracy są używane dość często, powinny być tak umieszczone, by mogły być w zasięgu robotnika przy minimalnych ruchach. Powinny one również mieć swe stałe miejsce, co umożliwia robotnikom sięganie po nie (np. po pomoce warsztatowe, części) automatycznie, co prowadzi do oszczędności czasu.

czytaj więcej
Listopad
14, 2015

Instytucje świadczące usługi w zakresie doradztwa i inne usługi

Radykalna zmiana w systemie gospodarowania oraz wzrastająca złożoność procesów gospodarczych i powstawanie samodzielnych firm powoduje, że rozwiązywanie problemów w sferze gospodarowania staje się coraz bardziej złożone i trudniejsze, dlatego też wymaga wsparcia firm i osób świadczących usługi w zakresie doradztwa. Firmy doradcze, zwane również firmami konsultingowymi, sprzedają swe usługi podmiotom gospodarczym zgłaszającym na te usługi zapotrzebowanie. Niektóre działania i czynności wymagają pomocy doradców już na wstępie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne lub prawne.

czytaj więcej
Listopad
13, 2015

Style kierowania

Sposób i metody wykonywania omówionych funkcji kierowania mogą być w różnym stopniu stosowane w działalności kierowniczej. Teoria kierownictwa rozróżnia wiele typów kierowników i związanych z tym stylów kierowania. Można tu wyróżnić kierowanie autokratyczne, demokratyczne, nieingerujące i doradcze.

czytaj więcej
Listopad
13, 2015

Analiza wartości – dalszy opis

Podstawowym czynnikiem, warunkującym uzyskanie należytych efektów w wyniku stosowania analizy wartości, jest systematyczne postępowanie w trakcie przeprowadzania badań tą metodą. Oznacza to, że stosując metodę analizy wartości należy postępować według określonego planu, wytyczającego logiczne następstwo poszczególnych etapów badania. Całość pracy, związaną z badaniem za pomocą metody analizy wartości, można podzielić na następujące etapy:

czytaj więcej
Listopad
13, 2015

Przebiegi towarów – dalszy opis

Magazyny pełnią różne funkcje w przepływie towarów, według których można je podzielić na magazyny: zasobowe, przerobowe, transportowo-przeładunkowe i operacyjne. Magazyny zasobowe działają głównie w obrocie (handlu), a ich zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw do poszczególnych ogniw sprzedaży konsumentom lub odbiorcom finalnym. Często wyspecjalizowane magazyny zasobowe służą do tworzenia zapasów towarowych długoterminowego przechowywania (np. przy tworzeniu rezerw) lub do przechowywania zapasów towarów wynikających z sezonowości produkcji (np. zboża).

czytaj więcej
Listopad
12, 2015

Przedmiot reklamy

Jako cechy skutecznej reklamy wymienia się jeszcze wiele innych właściwości, np. że reklama skuteczna powinna być przekonywająca, powściągliwa, wyzbyta uprzedzeń, estetyczna, budząca zaufanie itp. Brak tych cech zmniejsza efekt reklamy i może sprawić utratę zaufania do produktu lub firmy.

czytaj więcej
Listopad
12, 2015

Sposób zachowania się kierownika

Istotną cechą kierownika jest umiejętny sposób zachowania się w określonych sytuacjach, w których może znaleźć się z racji pełnionej funkcji. Brak umiejętności zachowania się w stosunkach między ludźmi zagraża często pomyślnemu rozwojowi firmy i to zarówno pod względem ekonomicznym, jak i w kształtowaniu image firmy. Niewłaściwy sposób zachowania się kierownika w trakcie kierowania zespołem może spowodować spadek sprzedaży, zwiększyć absencję pracowników, doprowadzić do nerwic, a nawet frustracji i strajków.

czytaj więcej