Category Biznes

Sierpień
15, 2017

Rozwiązanie konfliktu jest zakończeniem negocjacji

Komunikowanie się uczestników negocjacji odnosi się do konsultacji wewnętrznej, czyli między członkami zespołów negocjujących, lub do porozumienia się z władzami zwierzchnimi zespołów negocjujących, np. przedstawicieli firmy z radą nadzorczą, delegacji związkowej z centralą związków zawodowych. Tu istotnym elementem jest miejsce prowadzenia negocjacji, które powinno umożliwiać bieżące kontaktowanie się z zespołem decydentów. Sprawne komunikowanie się zależy od działalności obu przewodniczących zespołów negocjacyjnych oraz od technicznych środków komunikacji, np. teleksy, telefaksy i inne środki łączności. Zakłócenia w komunikowaniu się wynikają z braku umiejętności porozumienia się stron uczestniczących bądź z niedostatku środków komunikowania się lub technicznych rozwiązań temu służących.

czytaj więcej
Sierpień
14, 2017

Strategia i zasady negocjacji

Prowadzenie negocjacji zbiorowych polega na dobraniu w skład zespołu negocjacyjnego osób o różnorakich specjalizacjach. Jest to bardzo ważne w negocjacjach ze związkami zawodowymi lub administracją państwową. Zespół powinien starać się poznać stanowisko strony przeciwnej, co ułatwi określenie własnych warunków reprezentowanych w trakcie negocjacji. Istotne jest, aby partnerami w rozmowach były osoby przygotowane pod względem fachowym oraz upoważnione do podejmowania decyzji.

czytaj więcej
Sierpień
12, 2017

Problemy organizacyjne

Sytuację lub zadanie, występujące w trakcie zarządzania i czynności organizacyjnych, które nie może być rozwiązane z pomocą istniejących wzorów i posiadanych zasobów wiadomości, nazywamy problemem organizacyjnym. Rozwiązanie problemu, polegające na znalezieniu racjonalnego sposobu działania, dokonuje się w kilku po sobie następujących działaniach.

czytaj więcej
Sierpień
10, 2017

Istota procesu decyzyjnego – ciąg dalszy

Spotkać można się również z innymi ograniczeniami skuteczności decyzji kierowniczych, którymi mogą być na przykład: ograniczenie zasobów wiedzy, subiektywne przekonanie o osiągalności celu lub wykonalności danego wariantu działania, zbyt skąpa informacja lub jej brak itp. Decydujący wpływ na redukcję lub nawet wyeliminowanie tych ograniczeń ma sposób postępowania zmierzający do znalezienia najlepszego w danej sytuacji rozwiązania problemu decyzyjnego, oznaczający optymalizację decyzji. Samo doświadczenie kierownika podejmującego decyzję, jego intuicja i logiczne rozumowanie nie zawsze zapewniają optymalną decyzję. W kierowaniu i zarządzaniu jednostką gospodarczą kryteria wyboru określonego wariantu dają się wyrazić ilościowo lub wartościowo. Dlatego podejmując decyzję należy w miarę możliwości posługiwać się rachunkiem ekonomicznym, który przez zestawienie przewidzianych efektów i ponoszonych nakładów umożliwia właściwy wybór. Często rachunek optymalizacyjny jest bardzo pracochłonny i w praktyce gospodarczej do jego rozwiązania stosowane są komputery. Zdolność zebrania w pamięci komputera, a więc i wykorzystania niezliczonej ilości informacji dla wybrania optymalnej decyzji, umożliwia – przy użyciu elektronicznej techniki obliczeniowej – kierowanie najbardziej nawet złożoną organizacją gospodarczą.

czytaj więcej
Sierpień
09, 2017

Pojęcie kierowania i zarządzania – kontynuacja

Władza kierownicza jest niezbędnym warunkiem każdego procesu kierowania. Źródłem władzy kierowniczej mogą być cechy osobowości kierującego szczególnie uznane przez podwładnych, obyczaje i zwyczaje wywodzące się z tradycji usankcjonowanej przez kierowanych, podstawy racjonalne oparte na legalnych normach i przepisach uprawniających do sprawowania władzy kierowniczej. W zarządzaniu podmiotami gospodarczymi władza kierownicza opiera się na podstawach formalnych i ten aspekt władzy zostanie tu scharakteryzowany.

czytaj więcej
Sierpień
08, 2017

Działanie jednostkowe i grupowe cz. II

Skład zespołu wyznaczają zadania przed tym zespołem stojące. Stosownie do zadań należy dobierać członków zespołu według kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia, by zapewnić odpowiednie funkcjonowanie zespołu oraz określoną samodzielność wykonawstwa zadań zespołu przez jednostki do niego należące. Od składu zespołu zależy w dużym stopniu jego harmonizacja, warunkująca należyte wykonanie wyznaczonego celu. Harmonia wewnątrz zespołu zależy również od cech osobowości jednostek zespołu, ich charakteru, nie wymaga jednak tworzenia zespołów ludzi o jednakowych uzdolnieniach i temperamentach, a wprost przeciwnie, gdyż w ten sposób wprowadza się do zespołu swego rodzaju element dynamiczny.

czytaj więcej
Lipiec
22, 2017

Obliczenia podatkowe dla rodziny – kto świadczy?

Obliczenia podatkowe dla rodziny świadczy wiele firm, całe mnóstwo podmiotów gospodarczych dbających o klientów. Niejedna osoba ma zamiar takie obliczenia zapewnić na co dzień. Są to dzialania bardzo potrzebne i solidnie stosowane. Klienci dbają o takie obliczenia, mają je na podorędziu. Na pewno dobre obliczenia podatkowe są bardzo solidnie realizowane. Rodzina musi dostarczyć dokumentację i uzyskać to, co najlepsze.

czytaj więcej
Lipiec
18, 2017

Zasada indywidualizacji i intensyfikacji pracy

Zasada ciągłości działania wymaga równomierności w pracy, gdyż nagła zmiana tempa pracy, czy przerywanie pracy powodują obniżanie wydajności. Praca powinna przebiegać rytmicznie i odznaczać się jednakowym natężeniem. Zasada ta nie eliminuje jednak, co należy podkreślić, przerw w pracy wynikających z potrzeb fizjologicznych człowieka, tj. przerw na odpoczynek, posiłek i inne potrzeby naturalne.

czytaj więcej
Lipiec
18, 2017

Informacja marketingowa – dalszy opis

Ze względu na sposób zbierania wiadomości wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje informacji: informacje bezpośrednie i informacje pośrednie. Informacje bezpośrednie, zwane również pierwotnymi, opierają się na danych oryginalnych, opracowanych i gromadzonych specjalnie na określony cel. Ich podmiotem mogą być na przykład zachowania, działania konsumentów, towary konkurencyjne, ceny, sytuacja rynkowa, określony segment rynku, skuteczność i efektywność reklamy itp. Informacje pośrednie, określane również jako wtórne, bazują na danych, które zostały już zgromadzone wcześniej w przedsiębiorstwie lub poza nim, jednakże na zupełnie inne cele. Dane wtórne w przedsiębiorstwie to na przykład sprawozdanie finansowe w księgowości, dane o kosztach, raporty sprzedaży, dokumentacja magazynowa i inne gotowe już dokumenty i opracowania. Materiały spoza przedsiębiorstwa, z których czerpie się informacje wtórne, to na przykład dane publikowane przez GUC, GUS, publikacje handlowe i branżowe, prospekty, katalogi, raporty agencji badań marketingowych, analizy prowadzone przez instytuty badania opinii publicznej i inne. Informacje wtórne mają wiele zalet w porównaniu z informacjami pierwotnymi, gdyż ich uzyskanie nie jest zbyt kosztowne, fakty w nich ustalone są oparte na dokumentach, nie wymagają więc szczegółowego sprawdzenia, dotarcie do nich jest stosunkowo proste. Informacje wtórne mają też ujemne strony. Mogą zawierać materiał mniej szczegółowy niż potrzebny do określonego celu, ceny stosowane są z okresów ubiegłych, a więc nieaktualne, odmienna może być klasyfikacja, co utrudnia porównywalność.

czytaj więcej
Lipiec
18, 2017

Informacja marketingowa

Przedsiębiorstwo podejmuje decyzje rynkowe najczęściej w warunkach niepewności i znacznego ryzyka, gdyż zjawiska i procesy rynkowe są kategorią ciągle się zmieniającą. Zmienia się popyt i podaż, zmianie ulegają ceny, waha się chłonność rynku. Wynikiem tego jest dążenie przedsiębiorstwa do wyeliminowania lub znaczącego zmniejszenia ryzyka podejmowania działań rynkowych. Jednym z bardzo istotnych sposobów redukcji ryzyka jest poszerzenie informacji marketingowych jako podstaw podejmowania decyzji rynkowych oraz poprawa aktualności i jakości treści informacji. Rzetelne informacje stwarzają podstawy do podejmowania trafnych decyzji związanych z konkretnymi przedsięwzięciami na rynku bądź do oceny i korekty realizacji już podjętych decyzji. Przedsiębiorstwo dysponujące właściwymi informacjami marketingowymi, których treść, strukturę, zasięg i zakres wyznaczają potrzeby i możliwości sytuacji rynkowej, może zachowywać się na rynku świadomie i celowo. Przedsiębiorstwo takie orientuje się, jakie możliwości i ograniczenia stwarza rynek oraz jaka jest chłonność rynku, i dlatego jego przedsięwzięcia mogą być racjonalne i efektywne.

czytaj więcej
Lipiec
18, 2017

MARKETING CZ. II

Wybór ceny następuje między różnymi jej poziomami z uwzględnieniem polityki ustalania cen stosowanej przez producenta. Cena powinna zachęcać do zakupu produktu przez nabywców, a jednym z najważniejszych wyznaczników jej poziomu jest analiza cen konkurencyjnych produktów.

czytaj więcej