Sierpień
20, 2017

Administracja państwowa i jej organizacja cz. II

Po ostatniej reformie centralnej administracji państwowej, która nastąpiła na przełomie 1996 i 1997 roku, jest w Polsce 15 ministerstw, a mianowicie:

– Ministerstwo Edukacji Narodowej zajmujące się szkolnictwem, wyższymi uczelniami, instytucjami wychowawczymi oraz organizacjami młodzieżowymi.

Ministerstwo Finansów, którego kompetencje i działalność zostaną omówione w rozdziale opisującym instytucje finansowe.

– Ministerstwo Gospodarki o dość szerokim i zróżnicowanym zasięgu działania zajmuje się polityką państwa w dziedzinie gospodarczego rozwoju kraju i jest właściwe w sprawach gospodarki, w tym handlu zagranicznego i energetyki oraz w sprawach współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego. Do zakresu działalności tego ministerstwa należy głównie:

– przygotowywanie krótko- i średniookresowych programów gospodarczych i społeczno-gospodarczych,

– opracowywanie założeń polityki społeczno-gospodarczej, przepisów (ustaw i rozporządzeń) dotyczących gospodarki,

– ocena stanu gospodarki (w tym handlu zagranicznego) oraz skuteczności realizacji polityki gospodarczej,

– inicjowanie i realizacja polityki państwa w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą i kreowanie polityki proeksportowej, a także tworzenie i utrzymywanie w tym celu placówek ekonomiczno-handlowych (np. biura radców handlowych) za granicą,

– wdrażanie polityki przemysłowej państwa i kierowanie jej realizacją,

– prowadzenie spraw związanych z działalnością handlu i usług oraz udział w ustalaniu cen urzędowych.

– Ministerstwo Kultury i Sztuki działa w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, zajmuje się muzeami, skansenami, galeriami i teatrami oraz wydawnictwami, szkolnictwem artystycznym, jak również konserwacją zabytków i ochroną dziedzictwa kulturalnego.

– Ministerstwo Łączności działa w zakresie tworzenia programów i warunków do funkcjonowania oraz budowy urządzeń i środków łączności (np. poczta, sieć telekomunikacyjna) oraz opracowuje i realizuje politykę państwa w tym zakresie.

– Ministerstwo Obrony Narodowej ma w swym zasięgu działania armię, wojskowe służby specjalne oraz obronę cywilną kraju.

– Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajmuje się ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami (np. problematyka odpadów uciążliwych dla środowiska, zapobieganie emisji zanieczyszczeń wody i powietrza atmosferycznego) i parkami narodowymi, rezerwatami przyrody, parkami krajoznawczymi oraz lasami i nadzorem nad gospodarką leśnictwa.

– Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej sprawuje nadzór nad polityką aktywności ekonomicznej ludności, warunkami i prawem pracy, działalnością państwa w odniesieniu do emerytów i rencistów, zajmuje się współpracą ze związkami zawodowymi, pomocą społeczną i niepełnosprawnymi oraz kompleksem spraw związanych z bezrobociem i nadzorem nad ubezpieczeniami społecznymi.

– Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej stwarza warunki do rozwoju produkcji rolnej roślinnej i zwierzęcej oraz do przemian agrarnych w kraju, zajmuje się inicjowaniem postępu w produkcji roślinnej i zwierzęcej, infrastruktury wsi i jej przekształceniem, współpracą w integracji z rolnictwem europejskim, problematyką weterynarii i szkolnictwa rolniczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>