Sierpień
17, 2017

Postęp techniczny w przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych

Firmy polskie mogą produkować zgodnie z normami polskimi (PN) lub obowiązującymi w Unii Europejskiej. Nie dotyczy to jednak produktów służących do ochrony życia, mienia, bezpieczeństwa pracy i środowiska oraz wyrobów zamawianych przez organy administracji państwowej, gdyż dla nich obowiązują tylko polskie normy.

Omawiając podejmowanie decyzji wspomniano o wykorzystaniu do tego celu komputerów. Połączenie przetwarzania informacji z użyciem automatycznych środków technicznych, zwłaszcza elektronicznych maszyn cyfrowych (EMC), doprowadziło do powstania nowej dziedziny postępu technicznego, zwanej informatyką. Nazwa ta pochodzi z połączenia dwóch wspomnianych wyrażeń: informacja + automatyka = informatyka.

Istotą tego systemu jest opracowany przez fachowców program, w którym informacje i cały proces kierowania opisywany jest w specyficzny sposób bardzo szczegółowo. Przykładem bardzo uproszczonego programu dla sposobu rozwiązania określonego problemu może być schemat blokowy przedstawiony na rys. 18.

Zastosowanie energii jądrowej wyraża się głównie w wykorzystaniu kontrolowanej reakcji jądrowej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz w produkcji i zastosowaniu izotopów promieniotwórczych w przemyśle, medycynie i w innych dziedzinach.

Istotnym przejawem postępu technicznego w przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych jest racjonalizacja i wynalazczość pracownicza. Twórczość wynalazcza i racjonalizatorska zmierza do doskonalenia istniejącego stanu techniki i organizacji oraz przyczynia się do lepszej i efektywniejszej gospodarności. Efektem wynalazczości pracowniczej jest zazwyczaj projekt racjonalizatorski. Za projekt racjonalizatorski uważa się nowe rozwiązanie o charakterze technicznym i techniczno-ekonomicznym, nie mające cech wynalazku ani wzoru użytkowego, nadające się do stosowania w danej jednostce. Przedmiotem projektu racjonalizatorskiego są w szczególności nowe rozwiązania oraz ulepszenia i uzupełnienia dotyczące maszyn, urządzeń i wyrobów, sposobów wytwarzania oraz sposobów pomiaru i kontroli. Powinny one umożliwić zwiększenie wydajności pracy, pełniejsze wykorzystanie środków pracy, skuteczniejsze wykorzystanie surowców i materiałów, a także poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony naturalnego środowiska człowieka. Z określenia projektu racjonalizatorskiego wynika, że zakres ulepszeń objętych racjonalizacją jest bardzo szeroki, gdyż nie muszą to być rozwiązania zagadnień tylko technicznych, ale również dotyczących udoskonalenia organizacji produkcji lub dostosowania znanego rozwiązania do potrzeb firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>