Sierpień
07, 2017

Zasady tworzenia struktur organizacyjnych

Łączenie stanowisk roboczych prowadzi do powstania brygad roboczych, kierowanych przez brygadzistów, a następnie gniazd roboczych lub innych odcinków pracy, nadzorowanych przez mistrzów.

Każdy zespół charakteryzują określone wzajemne powiązania jednostek wchodzących w jego skład. Układ i wzajemną relację elementów stanowiących całość zespołu określa struktura organizacyjna zespołu. Nie ma uniwersalnego wzoru struktury organizacyjnej, który mógłby określać organizację wszystkich bez wyjątku zespołów, gdyż struktura organizacyjna musi być dostosowana do specyficznych warunków działalności zespołu. Rodzaj struktury organizacyjnej zależy od wielkości zespołu, rodzaju i typu działalności, a często nawet od kwalifikacji kierowników i personelu wykonawczego. Inną strukturę organizacyjną ma brygada lub gniazdo robocze, kierowane przez mistrza, inną wydział produkcyjny, a jeszcze inną – przedsiębiorstwo jako całość. Z kolei struktura organizacyjna właściwa dla przedsiębiorstwa przemysłowego różnić się będzie od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa handlowego, usługowego czy instytucji administracji państwowej.

Są jednak pewne ogólne zasady tworzenia struktur organizacyjnych. Struktura organizacyjna powinna być jak najprostsza i przejrzysta, powinna zapewniać optymalny i logiczny podział pracy, a jednocześnie uwzględniać takie zgrupowanie funkcji i odpowiedzialności, które zapewniałoby najlepszą koordynację działania. Podstawowym więc warunkiem prawidłowej struktury organizacyjnej jest dokładne ustalenie zadań i zakresu odpowiedzialności wszystkich elementów składających się na tę strukturę oraz określenie więzi hierarchicznych (służbowych) między komórkami organizacyjnymi. Z ustalonych zależności hierarchicznych wynikają uprawnienia przełożonego do określenia zadań podwładnym, kontroli przebiegu wykonania oraz oceny pracy podległego mu personelu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>