Sierpień
19, 2017

Organizacja gospodarki narodowej – ciąg dalszy

Branżami wchodzącymi w skład podanych gałęzi są na przykład: w przemyśle paliw – przemysł koksowniczy, gazowniczy, naftowy, rafineryjny: w przemyśle spożywczym – przemysł mięsny, rybny, mleczarski, młynarski, olejarski: w gospodarce rolniczej – gospodarka ogólnorolnicza, nasienna, ogrodnicza, hodowla ryb: w szkolnictwie zawodowym – szkolnictwo zawodowe dla młodzieży, dla pracujących, specjalne: w lecznictwie zamkniętym – szpitale, zakłady przeciwgruźlicze, lecznictwo uzdrowiskowe. Gałęzie są ponumerowane od 01 do 97, branż oznaczonych liczbami trzycyfrowymi jest natomiast prawie czterysta.

Podział ekonomiczny ma istotne znaczenie dla celów statystycznych i w ustaleniu właściwych proporcji w gospodarce narodowej, a także jest podstawą klasyfikacji wyrobów i usług. Wspomniany podział ekonomiczny ma charakter podmiotowy, którego istotą jest grupowanie według zakładów wytwarzających określone wyroby lub świadczących usługi. Podział ten jest w niewielkim tylko stopniu dostosowany do standardów międzynarodowych, głównie do reguł europejskich. Dopiero od II kwartału 1995 r. przybliżono używaną dotąd w Polsce klasyfikację do norm europejskich, co uwidoczniło się w dostosowaniu klasyfikacji usług do międzynarodowej normy określanej w języku angielskim jako Classification of Products by Activity (CPA), zwanej po polsku Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Tę klasyfikację stosuje się na razie tylko w odniesieniu do usług, wyroby natomiast klasyfikowane są jeszcze przejściowo według Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW).

W 1998 r. zamierza się wprowadzić Polską Klasyfikację Działalności (PKD), odpowiadającą w zasadzie Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD). Od łipca 1997 r. do czerwca 1999 r. ma ona być stosowana dla wyrobów i usług równolegle z Systematycznym Wykazem Wyrobów (SWW) oraz Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), która od dnia 1 lipca 1999 r. zastąpi dwie poprzednie klasyfikacje (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, DzU nr 42, poz. 264). Ten dwuletni okres przygotowawczy do powszechnego stosowania PKWiU ma umożliwić podjęcie odpowiedniej akcji informacyjno-popularyzatorskiej, która pozwoli we właściwy sposób przejść na nowy system w ewidencji, rachunkowości, statystyce, działalności fiskalnej, celnej itp.

Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) ma, w odróżnieniu od dotychczasowego podmiotowego grupowania, charakter klasyfikacji przedmiotowej, której podstawę stanowi rodzaj działalności społeczno- -gospodarczej, a nie charakter zakładu pracy tę działalność realizujący.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>