Category Biznes

Lipiec
22, 2017

Obliczenia podatkowe dla rodziny – kto świadczy?

Obliczenia podatkowe dla rodziny świadczy wiele firm, całe mnóstwo podmiotów gospodarczych dbających o klientów. Niejedna osoba ma zamiar takie obliczenia zapewnić na co dzień. Są to dzialania bardzo potrzebne i solidnie stosowane. Klienci dbają o takie obliczenia, mają je na podorędziu. Na pewno dobre obliczenia podatkowe są bardzo solidnie realizowane. Rodzina musi dostarczyć dokumentację i uzyskać to, co najlepsze.

czytaj więcej
Lipiec
18, 2017

Zasada indywidualizacji i intensyfikacji pracy

Zasada ciągłości działania wymaga równomierności w pracy, gdyż nagła zmiana tempa pracy, czy przerywanie pracy powodują obniżanie wydajności. Praca powinna przebiegać rytmicznie i odznaczać się jednakowym natężeniem. Zasada ta nie eliminuje jednak, co należy podkreślić, przerw w pracy wynikających z potrzeb fizjologicznych człowieka, tj. przerw na odpoczynek, posiłek i inne potrzeby naturalne.

czytaj więcej
Lipiec
18, 2017

Informacja marketingowa – dalszy opis

Ze względu na sposób zbierania wiadomości wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje informacji: informacje bezpośrednie i informacje pośrednie. Informacje bezpośrednie, zwane również pierwotnymi, opierają się na danych oryginalnych, opracowanych i gromadzonych specjalnie na określony cel. Ich podmiotem mogą być na przykład zachowania, działania konsumentów, towary konkurencyjne, ceny, sytuacja rynkowa, określony segment rynku, skuteczność i efektywność reklamy itp. Informacje pośrednie, określane również jako wtórne, bazują na danych, które zostały już zgromadzone wcześniej w przedsiębiorstwie lub poza nim, jednakże na zupełnie inne cele. Dane wtórne w przedsiębiorstwie to na przykład sprawozdanie finansowe w księgowości, dane o kosztach, raporty sprzedaży, dokumentacja magazynowa i inne gotowe już dokumenty i opracowania. Materiały spoza przedsiębiorstwa, z których czerpie się informacje wtórne, to na przykład dane publikowane przez GUC, GUS, publikacje handlowe i branżowe, prospekty, katalogi, raporty agencji badań marketingowych, analizy prowadzone przez instytuty badania opinii publicznej i inne. Informacje wtórne mają wiele zalet w porównaniu z informacjami pierwotnymi, gdyż ich uzyskanie nie jest zbyt kosztowne, fakty w nich ustalone są oparte na dokumentach, nie wymagają więc szczegółowego sprawdzenia, dotarcie do nich jest stosunkowo proste. Informacje wtórne mają też ujemne strony. Mogą zawierać materiał mniej szczegółowy niż potrzebny do określonego celu, ceny stosowane są z okresów ubiegłych, a więc nieaktualne, odmienna może być klasyfikacja, co utrudnia porównywalność.

czytaj więcej
Lipiec
18, 2017

Informacja marketingowa

Przedsiębiorstwo podejmuje decyzje rynkowe najczęściej w warunkach niepewności i znacznego ryzyka, gdyż zjawiska i procesy rynkowe są kategorią ciągle się zmieniającą. Zmienia się popyt i podaż, zmianie ulegają ceny, waha się chłonność rynku. Wynikiem tego jest dążenie przedsiębiorstwa do wyeliminowania lub znaczącego zmniejszenia ryzyka podejmowania działań rynkowych. Jednym z bardzo istotnych sposobów redukcji ryzyka jest poszerzenie informacji marketingowych jako podstaw podejmowania decyzji rynkowych oraz poprawa aktualności i jakości treści informacji. Rzetelne informacje stwarzają podstawy do podejmowania trafnych decyzji związanych z konkretnymi przedsięwzięciami na rynku bądź do oceny i korekty realizacji już podjętych decyzji. Przedsiębiorstwo dysponujące właściwymi informacjami marketingowymi, których treść, strukturę, zasięg i zakres wyznaczają potrzeby i możliwości sytuacji rynkowej, może zachowywać się na rynku świadomie i celowo. Przedsiębiorstwo takie orientuje się, jakie możliwości i ograniczenia stwarza rynek oraz jaka jest chłonność rynku, i dlatego jego przedsięwzięcia mogą być racjonalne i efektywne.

czytaj więcej
Lipiec
18, 2017

MARKETING CZ. II

Wybór ceny następuje między różnymi jej poziomami z uwzględnieniem polityki ustalania cen stosowanej przez producenta. Cena powinna zachęcać do zakupu produktu przez nabywców, a jednym z najważniejszych wyznaczników jej poziomu jest analiza cen konkurencyjnych produktów.

czytaj więcej
Lipiec
17, 2017

MARKETING

Istotą marketingu mix jest maksymalizacja efektu rynkowego przez optymalne wykorzystanie wszystkich instrumentów rynkowych. W ten sposób stwarza się możliwości osiągnięcia celów przedsiębiorstwa przy jak najmniejszych nakładach.

czytaj więcej
Lipiec
10, 2017

Struktura kosztów reklamy

Struktura kosztów reklamy jest w dużej mierze zależna od jej form i środków przekazu. Składają się na nią koszty ogłoszeń prasowych, reklamy telewizyjnej i kinowej, reklamy radiowej, listów, ulotek itp. Znajomość struktury kosztów reklamy jest konieczna do ustalenia efektywności poszczególnych jej form oraz określenia podziału przyszłych nakładów na formy najbardziej efektywne. Szczegółowa i bieżąca analiza kosztów reklamy może być bardzo ważnym sygnałem nieprawidłowości między nakładami na reklamę a efektami, umożliwiającym dostrzeżenie w porę błędów w reklamie, które muszą być przez nadawcę reklamy skorygowane.

czytaj więcej
Lipiec
10, 2017

Wydatki na reklamę ustala się w różny sposób

Czas trwania kampanii reklamowej zależy najczęściej od charakteru produktu i sytuacji rynkowej. Najkrócej trwa kampania reklamowa w związku ze sprzedażą sezonową, a zwłaszcza świąteczną. Obejmuje ona tylko pewien okres przed rozpoczęciem sprzedaży i kończy się, kiedy mija sezon sprzedaży. Kampania towarów nabywanych ciągle, których nie charakteryzuje sezonowość sprzedaży, trwa dość długo, zazwyczaj jeden rok, a nawet znacznie dłużej.

czytaj więcej
Lipiec
10, 2017

Kampania reklamowa – dalszy opis

Głównym zadaniem kampanii reklamowej jest przeciwdziałanie odchodzeniu dotychczasowych nabywców, przypominanie o walorach użytkowych produktu, pozyskiwanie nowych klientów, osłabianie działań konkurencji. W czasie wprowadzania na rynek nowego produktu kampania reklamowa musi być szczególnie intensywna i wtedy zasadniczą sprawą jest przekazanie jak największej liczbie potencjalnych nabywców informacji o ukazaniu się nowego produktu, o jego zaletach oraz zaznajomienie ich ze sposobem i warunkami użytkowania oraz miejscem sprzedaży produktu. Celem kampanii reklamowej jest zatem wzrost sprzedaży lub – w końcowej fazie życia produktu na rynku – jak najdłuższe utrzymanie dotychczasowego poziomu sprzedaży, a w odniesieniu do nowych produktów – znalezienie odpowiedniej pozycji na rynku.

czytaj więcej
Lipiec
07, 2017

Środki i formy reklamy cz. II

Nie bez znaczenia dla zasięgu terytorialnego, a więc i dla oddziaływania reklamy na określone grupy potencjalnych nabywców, ma podział prasy na prasę regionalną i prasę o zasięgu ogólnym. Prasa regionalna ma przeważnie określone grono czytelników i jest skutecznym środkiem przekazu reklamy dla społeczności lokalnych. Może ona zamieścić adresy miejscowych producentów, hurtowników i sklepów detalicznych oraz zawierać szczegółowe oferty wraz z cenami produktów. Jest to bardzo istotne, gdyż prasa lokalna dociera do każdej prawie rodziny i może powodować zwiększony zakup reklamowanego towaru. Prasa o zasięgu szerszym, nawet ogólnokrajowym, jest dobrym środkiem przekazu reklamy artykułów nowo wytworzonych odznaczających się innowacyjnością i nowoczesnością. O stopniu skuteczności reklamy prasowej decyduje nakład czasopisma, częstotliwość jego ukazywania się oraz atrakcyjność ogłoszenia.

czytaj więcej
Lipiec
07, 2017

Opusty

W określaniu ceny sprzedaży, oprócz już wspomnianych jej elementów składowych, powinno uwzględniać się również ewentualne opusy na cenie i bonifikaty, które są istotnym instrumentem aktywizacji sprzedaży. Opusty mogą być związane z ilością towaru lub dotyczyć jego ceny. W niektórych wypadkach stosowane są opusty dotyczące ilości (wagi) sprzedawanych towarów, które wynikają ze zwyczajów panujących w danej branży towarowej. Mogą one mieć formę dodatkowych ilości towarów ponad podane w fakturze lub opustu na cenie.

czytaj więcej
Lipiec
03, 2017

Cena i jej kształtowanie

Poziom ceny produktów lub usług określony jest przeważnie przez wartość podstawowych czynników produkcji, czyli pracy, ziemi i kapitału, oraz przez popyt na te produkty i usługi. Cena produktu musi zapewnić producentowi oraz dystrybutorom zwrot poniesionych nakładów kapitałowych i kosztów produkcji oraz sprzedaży, a także zagwarantować odpowiedni poziom zysku. Cena nie może być jednak zbyt wysoka, gdyż nie zostanie zaakceptowana przez odbiorców, nie może jednak być również ponad miarę niska, gdyż musi pokryć koszty wytwarzania i sprzedaży produktu. Kształtowanie ceny następuje z uwzględnieniem różnych podstaw jej ustalania, wśród których najczęściej wymienia się:

czytaj więcej