Wrzesień
06, 2017

Tworzenie podmiotu gospodarczego

W ramach ustawy o działalności gospodarczej można podejmować każde nie zabronione prawem przedsięwzięcie, pod warunkiem zgłoszenia działalności do ewidencji w urzędzie gminy (miasta). W zawiadomieniu o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej należy podać:

– oznaczenie podmiotu gospodarczego i jego siedziby, które jest najczęściej nazwiskiem i adresem osoby podejmującej działalność,

– określenie przedmiotu działalności (wytwarzanie oznaczonych produktów, handel, usługi itp.),

– miejsce wykonywania działalności (adres warsztatu, sklepu, kiosku itp.),

– datę rozpoczęcia działalności.

Jeżeli podejmujący działalność gospodarczą ustanawia pełnomocników, to powinien w zawiadomieniu podać ich imiona i nazwiska. Na pismo zawiadamiające o zamierzonej działalności należy nakleić znaczek opłaty skarbowej o obecnie obowiązującym nominale. Urząd ma obowiązek wystawić w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Odmowa wpisu może nastąpić tylko w wyjątkowych wypadkach.

Wniosek do urzędu gminnego najczęściej składany jest na formularzu, którym dysponuje urząd, lecz może być złożony po prostu w formie pisma, którego przykład przedstawia wzór 7.

Zwolnione ze zgłoszenia do ewidencji są osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą osobiście, jako uboczne zajęcie zarobkowe w określonym przez ustawę zakresie, np. naprawa artykułów gospodarstwa domowego, naprawy i konserwacja mieszkań, handel produktami rolnymi. Działalność wytwórcza w rolnictwie również nie wymaga zgłoszenia. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej wymaga koncesji, jak na przykład przetwórstwo i obrót metalami i kamieniami szlachetnymi, wytwarzanie środków farmaceutycznych, transport morski i lotniczy, ochrona osób i mienia czy inne, to uzyskanie koncesji równoznaczne jest z wpisem do ewidencji i wobec tego nie wymaga zgłoszenia w urzędzie gminy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>