Wrzesień
07, 2017

Dobór formy prawnej działalności podmiotu gospodarczego cz. II

Dobór formy prawnej działalności gospodarczej zależy głównie od rodzaju i rozmiarów działalności oraz od potrzebnego kapitału. Działalność gospodarcza w niewielkim zakresie, polegająca na przykład na wytwórczości, handlu, usługach, prowadzona często osobiście oraz jeśli przedsiębiorstwo zatrudniające dowolną liczbę pracowników jest własnością osoby fizycznej lub prawnej, opiera się na ustawie o działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza wymagająca współdziałania jako właścicieli większej liczby osób fizycznych i prawnych prowadzona jest w formie spółki.

Ewidencja podmiotów gospodarczych jest prowadzona w dwojakiej formie. Urzędy gmin (miast) prowadzą ewidencję działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby na podstawie ustawy o działalności gospodarczej lub przez spółki prawa cywilnego. Dla spółek prawa handlowego rejestr handlowy prowadzą sądy gospodarcze, stanowiące wyodrębnione organizacyjnie jednostki w sądach rejonowych. Rejestr taki jest oficjalnym, powszechnie dostępnym, wykazem spółek handlowych. Składa się on z trzech działów, dla których prowadzi się odrębne księgi. Do działu A wpisywane są spółki jawne i komandytowe, do działu B – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, do działu C zaś – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne z udziałem podmiotów zagranicznych.

Istota prowadzenia działalności gospodarczej opartej na ustawie o działalności gospodarczej, charakterystyka spółki prawa cywilnego i spółek handlowych zostały już przedstawione w rozdziale B „Podmioty gospodarcze” oraz w innych miejscach w części I podręcznika. Z tego względu w następnych punktach zostaną omówione tylko niektóre sprawy związane głównie z tworzeniem tych podmiotów gospodarczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>