Grudzień
07, 2015

Postęp techniczny i organizacyjny

Postęp techniczny wyraża się w zmianach rzeczowych czynników produkcji polegających na:

– doskonaleniu techniki wytwarzania, co następuje przez stosowanie bardziej niż dotąd wydajnych maszyn, urządzeń i narzędzi:

– usprawnieniu w zakresie technologii produkcji, wyrażającym się w stosowaniu nowych, bardziej doskonałych metod wytwarzania:

– wytwarzaniu nowych wyrobów lub doskonaleniu już istniejących, pozwalających lepiej zaspokoić potrzeby rynku.

Pod względem stopnia nowości i oryginalności rozwiązań technicznych, w stosunku do ich stosowania w kraju i za granicą, rozróżnia się dwie zasadnicze formy postępu technicznego:

– postęp techniczny oryginalny, zwany również postępem pierwotnym lub kreatywnym, polegający na wprowadzeniu innowacji całkiem nowej w skali światowej i zastosowanej po raz pierwszy na skalę przemysłową:

– postęp techniczny odtwórczy, nazywany nieraz postępem technicznym względnym lub imitującym, oznaczający takie zmiany, które są lub były stosowane już za granicą lub w przemyśle danego kraju i zostały w danej branży lub przedsiębiorstwie przyjęte w takiej samej postaci albo z niewielkimi zmianami.

Oryginalna forma postępu technicznego rozwija się przede wszystkim w krajach wysoko uprzemysłowionych dysponujących dużym zapleczem naukowym i poważnymi środkami. Kraje o niższym poziomie techniki korzystają powszechnie z rozwiązań technicznych wypróbowanych i zastosowanych już gdzie indziej, a więc z odtwórczego postępu technicznego. Znajduje to wyraz w korzystaniu z licencji lub know-how. Know-how jest terminem angielskim i dosłownie znaczy „wiedzieć jak”, a w praktyce polega na udostępnieniu tajników produkcji, określających jak należy robić. Dotyczy to głównie technologii produkcji. Można dodać, że przekazanie know-how jest częścią składową prawie każdej koncepcji i w wyniku tego, stan wiedzy technicznej w krajach o nie najwyższym poziomie techniki stale rośnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>