Sierpień
16, 2017

Różne rodzaje norm

Elektronizacja oznacza powszechne stosowanie urządzeń opartych na półprzewodnikach, tranzystorach, układach scalonych, a w ostatnich latach – miniprocesorach umożliwiających konstruowanie nowoczesnych urządzeń komputerowych oraz budowę innych urządzeń mikro- elektronicznych. Rozwój elektronizacji przyczynia się do obniżania kosztów komputeryzacji, transportu i telekomunikacji.

Normalizacja polega na ustalaniu i stosowaniu określonych reguł lub wymaganych cech przedmiotów, czynności lub znaków dla uporządkowania określonej dziedziny. Cechy te sformułowane są w odpowiednich aktach prawnych stanowiących podstawę wprowadzenia znormalizowanych dóbr do produkcji, obrotu i użytkowania. Normalizacji podlegają również warunki pracy, ochrona środowiska, warunki sanitarne i inne. Biorąc pod uwagę szczebel, na którym są ustalone, rozróżnia się:

– normy światowe, ustalane przez międzynarodową organizację zajmującą się normalizacją, zwaną również standaryzacją (International Organization for Standardization – ISO),

– normy międzynarodowe, opracowane przez różne organizacje międzynarodowe, np. Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa – FAO, Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego – IATA i wiele innych,

– normy europejskie, ustalane przez Europejski Komitet Normalizacji (CEN) lub inne organizacje standaryzacyjne działające w ramach Unii Europejskiej,

– normy państwowe, wydawane przez władze poszczególnych krajów i obowiązujące w danym kraju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>