Grudzień
20, 2015

Przebiegi towarów

Przebiegiem towarów nazywamy całość działań i warunków pozwalających na przesunięcie produktów od ich producenta do konsumenta lub końcowego odbiorcy, w wypadku dostaw produktów na cele inwestycyjne albo do dalszego przerobu. System przebiegu towaru, który tworzą uczestnicy kanału dystrybucji, obejmuje cały łańcuch zdarzeń umieszczonych w konkretnej przestrzeni i w określonym czasie. Przestrzenny aspekt przebiegu towarów wyraża się w pokonywaniu odległości między uczestnikami kanału dystrybucji a konsumentem, czasowy zaś – w terminowym realizowaniu zapotrzebowania kolejnych ogniw. Przebiegi towarowe angażują nakłady materialne i nakłady pracy, powodując powstanie określonych kosztów. W trakcie przebiegów towarowych korzysta się z potrzebnych do tego celu środków i tras transportowych, magazynów i środków pomocniczych, tak aby towary mogły bez zakłóceń dotrzeć do ostatecznego nabywcy.

Na trasach przebiegu towar może znajdować się w fazie ruchu lub w fazie spoczynku. Istotą towaru w fazie ruchu jest transport, czyli celowe przemieszczanie ładunków z miejsca wyprodukowania do miejsc składowania lub spożycia. Transport obejmuje, oprócz samego przewozu towaru, wiele innych czynności, np. czynności załadowcze, wyładunek, prace przygotowawczo-organizacyjne, które są niezbędne, by towar mógł być fizycznie przemieszczony. Ważne jest racjonalne zorganizowanie wszystkich czynników transportu, zapewniające terminowe i zgodne co do masy ładunku doprowadzenie towaru do z góry określonych miejsc.

Spośród najbardziej istotnych czynników transportowych, wymagających szczególnej uwagi, należy wymienić właściwy dobór środków transportu do właściwości fizyczno-chemicznych towarów (np. wagony lub samochody chłodnie, cysterny), optymalne wykorzystanie zdolności przewozowej poszczególnych rodzajów środków transportowych, zapewnienie regularności i właściwej szybkości przewozów, wykorzystanie w danym kanale dystrybucji zróżnicowanych, dostosowanych do każdego odcinka kanału dystrybucji rodzajów transportu, np. kolej, samochód, żegluga śródlądowa. Interes uczestników kanału dystrybucji wymaga, by w transporcie zachowana była płynność przebiegu, by nie następowały przerwy i spiętrzenia.

Faza spoczynku związana jest z przerwą w transporcie i składowaniem towaru w magazynach, a czas jej trwania zależy głównie od właściwości towaru i przyjętych zasad gospodarki zapasami. Magazynowanie towarów wiąże się często z wykonaniem różnych czynności handlowych, np. sortowaniem i przepakowywaniem towarów, przekształcaniem asortymentu produkcyjnego w asortyment handlowy, przygotowaniem towarów do wysyłki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>