Grudzień
20, 2015

Dobór środków reklamy cz. II

Nadawcy reklamy wykorzystują różne formy i sposoby przekazywania informacji reklamowych, by zwrócić uwagę potencjalnych nabywców i zainteresować ich treścią reklamy. Sięga się tu do takich atrybutów, jak barwa, kształt, oświetlenie, dźwięk, różnorakie skojarzenia i inne, które wzmagają funkcję przyciągania uwagi. Często wykorzystuje się związek określonych odbiorców reklamy z ich własnymi cechami psychicznymi i wtedy wskazuje się na przykład, że oferowany towar może być wyznacznikiem prestiżu, wyrazem poziomu kulturalnego, symbolem dojrzałości, wpływa na nastrój nabywcy.

Reklama związana jest dość ściśle z procesami pamięciowymi oraz ich cechami. Często spotkać się można w psychologii z praktyką wyodrębniania trzech faz procesu pamięciowego. Pierwsza faza to zapamiętywanie polegające na spostrzeżeniu zjawiska i jego przyswojeniu, druga faza polega na przechowywaniu informacji w pamięci, trzecia faza zaś obejmuje odtworzenie tego, co w pamięci zostało przechowane. Faza druga – przechowywanie w pamięci – może trwać od kilku sekund do kilku lat i o długości okresu przechowywania można wnioskować na podstawie trzeciej fazy. Faza odtwarzania oznacza rekonstrukcję i aktualizację nabytych informacji zapamiętanych i przechowywanych z poprzednich faz. Te cechy procesu myślowego powinna reklama uwzględniać, jeżeli ma być reklamą skuteczną.

Zapamiętanie zależy od tego, z jaką intensywnością dana forma reklamy przyciąga uwagę konsumenta. O środkach nakierowanych na przyciąganie uwagi (barwa, kształt, ruch, światło, dźwięk itp.) już uprzednio wspomniano. Redagujący tekst reklamy powinni zastanowić się, jakie zalety produktu należy szczególnie wyeksponować, gdyż w krótkim tekście reklamowym wszystkiego powiedzieć nie można. Odbiorca lepiej zapamięta jeden atrakcyjny szczegół niż długi, ale mało interesujący, tekst.

Przechowywanie informacji w pamięci wiąże się z decyzją nadawcy o częstotliwości powtarzania reklamy. Częściej powtarzana reklama sprawia, że znajomość produktu utrwala się na dłuższy czas w pamięci potencjalnych nabywców. Kiedy klient stoi w sklepie przed wyborem towaru, występuje faza odtworzenia informacji. Pożądane jest, by klient – skłoniony do tego na przykład przez odpowiednią ekspozycję towaru-podjął decyzję zakupu tego właśnie produktu, który utrwalił się w pamięci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>